Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ацҳамҭақәа

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымра азхаҵаразы адныҳәалара 26.08.2019

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымра азхаҵаразы адныҳәалара

Нанҳәамза 26 Рауль Ҳаџьымба Аҧсны жәлар Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымра азхаҵара Амш рыдиныҳәалеит.Акыр иаҧсоу ҳауаажәлар!
Нанҳәамза 26 Аҧсны аполитикатә ҭоурых аҟны акрызҵазкуа даҽа даҟьак аазыртыз ҳҳәынҭқарра ашьақәгылараан хҭыс дуны иҟалеит. Ари амш ахы иақәиҭны аҿиаразы азин азықәҧареи жәларбжьаратәи азин асубиект аҳасабала адунеитә уаажәларра шьаҿа ҕәҕәала алалара зылшаз ҳажәлар доуҳала реиҭеира иасимволхеит.
2008 ш. иҟалаз Урыстәылатәи Афедерациа аганахьала Аҧсны ахьыҧшымра азхаҵара – ари аиҩызаратә ҳәынҭқарра анапхгара аполитикатә гәазыҳәара аарҧшра, иақәнагоуп ҳәа иҧхьаӡаны иаднакылаз ӡбамҭоуп. Ари - аҭоурыхтә қәнага аиааира агара иасимволны иҟалеит.
Жәларбжьаратәи азхаҵара Аҧсны алшара дуқәа азаанартит. Ихацыркуп атәыла ашәарҭадаразы ауснагӡатәқәа жәпакы. Аҧсни Урыстәылеи рыбжьара ирыҵаҩуп акрызҵазкуа аиқәшаҳаҭрақәа арра-техникатә, аҭҵаарадырратә, акультура, аҵараиура, агәабзиарахьчара, атуризм, аспорт аусхкқәа рыҟны. Иахьа ҳҳәынҭқарра ҩашьарада асоциалтә-економикатә ҿиара ахырхарҭа ылнахит. Урыстәылатәи Афедерациа иҟанаҵо адгыларала реиҭашьақәыргылара мҩаҧысуеит аҳәынҭқарратә университет, ашколқәа, ашколқәранӡатәи аусбарҭақәа, ахәшәтәырҭақәа, акультура аобиектқәа. Иубаратәы иҟалеит ареспублика ақалақьқәеи ақыҭақәеи рхаҿра аҽшаҧсахуа, реиҭашьақәыргылара мҩаҧсыуеит амҩа-транспорттә инфраструктура.
Иазгәаҭатәуп, ҳастратегиатә партниор хра злоу адгылара шҳаиҭо атәыла аҿиараҟны еиҳа хадара злоу ахырхарҭақәа рзы зыҩаӡара ҳараку акадрқәа разыҟаҵаразы. Аҧсни Урыстәылеи реилибакаареи еихьӡарала русеицуреи ирыбзоураны нап аркуп аиҩызара зыбжьоу ҩ-ҳәынҭқаррак рыбжьара аҳауеи амшынтәи еимадара аиҭашьақәыргылара иазку апроект.
Аус адулара мҩаҧысуеит Жәларбжьаратәи астандартқәа ирықәшәо амедицинатә республикатә центр аҧҵара иазку азҵаара.
Ҳарҭ шьаҿа ҕәҕәала ҳҳәынҭқарра аиҭаҿиара амҩа ҳанылеит, иҳалшо зегьы ҟаҳҵоит уи аҿиаразы, аизҳазыӷьаразы.
Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар! Гәык- ҧсык ала ишәыдысныҳәалоит аныҳәа ду, ишәзеиӷьасшьоит аҭынчра, анасыҧ, аинҭәылара!

Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org