Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ацҳамҭақәа

09.05.2019

Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика Ахада Вадим Красносельски Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аҟны Аиааира Амш идныҳәалара

Лаҵарамза 9 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика Ахада Вадим Красносельски Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аҟны Аиааира Амш идиныҳәалеит.

Адныҳәалара атекст аҟны иҳәоуп:

«Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аҟны Аиааира 74 шықәса ахыҵра амш.

Лаҵарамза 9 адунеитә ҭоурых ианылеит миллионҩыла асолдаҭцәеи аҭынч уааҧсыреи ахьалаӡыз аибашьра ахыркәшара атәы зҳәо ныҳәаны.

Ҳабацәа рфырхаҵара абиҧарақәа ргәалашәараҟны инхоит ргәымшәареи рыгәаҕьреи зырҵабыргыз акы акәны.

Иҟазааит наунагӡа ари аныҳәа агәадуреи, агәырҕьареи, аус бзиақәа рзы агәацҧыҳәареи ирхыҵхырҭаны.

Ҳаҭыр зқәу Вадим Николаи-иҧа, иҧшьоу абри амш аҽны ишәзеиҕьасшьар сҭахуп агәабзиара, анасыҧ, Приднестровиа ажәлар зегьы – аҭынчреи аизҳазыҕьареи».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org