Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада иажәахәқәа

13.01.2020
Ахада ин.н. Аҧсны жәлар рышҟа иҟаиҵаз ааҧхьара

12.01.2020
Ахада Аҧсны жәлар рышҟа иҟаиҵаз ааҧхьара

09.10.2019
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада имаҵура анагӡарахь инеира иазку аныҳәатә еилатәараҟны иқәгылара

30.09.2019
Аҧсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистрра аршьаҟауаа рныҳәатә мҩасраан Ахада иқәгылара

24.07.2019
Ахада Ареспубликатә политикатә партиа "Аҧсны жәлар ракзаара Афорум" аизараҟны иқәгылара

12.04.2019
Ахада ашәахтә усбарҭақәа 25 шықәса рхыҵра иазкыз аныҳәатә еизараҟны иқәгылара

24.01.2019
Ахада иқəгылара Уалид Маршьан ибаҟа аартра иазкыз аусмҩаҧгатə аҟны

31.12.2018
Ахада иҟнытә Ашықәсҿыцазтәи адныҳәалара

11.10.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Арбџьар Мчқәа Рымш инамаданы Атәылахьчара аминистрра аныҳәатә еизараҟны иқәгылара

30.09.2018
Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы игаз Аиааиреи Ахьыҧшымреи 25 шықәса ахыҵра иазку арратә парад аҿы Ахада иажәахә

29.09.2018
Очамчыра Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы иҭахаз рбаҟа аартраҿы Ахада иқәгылара

07.09.2018
Ахада Дамассктәи Жәларбжьаратәи ацәыргақәҵаҿы дықәгылеит

21.07.2018
Ахада Урыстәылатәи Афедерациа иатәу Кутузови Аеҵәа ҟаҧшьи занашьоу 7-тәи Краснодартәи абираҟҟаҧшьтә арратә база шәышықәса ахыҵра иазкыз аныҳәатә усмҩаҧгатә аҟны иқәгылара

08.06.2018
Ахада Урыстәыла Амш инамаданы иқәгылара

01.06.2018
Ахада аҭынчратә митинг аҿы дықәгылеит Шьамтәылатәи Арабтә Республика ажәлар адгылара рыҭаны

28.05.2018
Аҧсны Ахада Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә шәарҭадара амаҵзура Аҳәаахьчаратә усбарҭа 100 шықәса ахыҵра иазкыз амитинг аҟны иқәгылара

17.05.2018
Ахада Адәныҟатәи аусқәа рминистрра 25-шықәса ахыҵра иазкыз аныҳәатә еилатәараҟны иқәгылара

16.05.2018
Ахада аҭҵаарадырратә конференциа “Аҧсны Аҳәынҭқарра: ахьыҧшымразы ақәҧара аҧышәа, иахьатәи аҭагылазаашьа, аҿиара амҩақәа” аҟны иқәгылара

23.03.2018
Аҧсадгьыл ахь архынҳәразы Аҳәынҭқарратә еилакы 25 шықәса ахыҵра иазкыз агәырӷьаратә еилатәараҟны ақәгылара

16.03.2018
Ахада Аҟәа ахақәиҭтәразы марттәи ажәылараҿы иҭахаз ргәалашәара иазкыз аусмҩаҧгатә аҟны иқәгылара


Новости 1 - 20 из 46
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org