Ахада Иусҧҟақәеи идҵақәеи

Аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа ранашьаразы Аусҧҟа

Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит 1992- ш.ш. Аҧсны Жәлар рџьынтәылатә еибашьраҟны иаадырҧшыз афырхаҵареи агәымшәареи рзы “Агәымшәаразы” амедал ранашьаразы Аусҧҟа.

Возврат к списку