Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Иусҧҟақәеи идҵақәеи

15.06.2022

Аусԥҟа

Абжьаратә, абжьаратә профессионалтә, иреиҳаӡоу аҳәынҭқарратә ҵараиурҭақәа рыҟны
короновирустә ҿкы чымазара Covid-19 алаҵәара иахҟьаны аҵара ахыркәшара аҿҳәара аиагара инадҳәаланы,
2014ш. лаҵарамза 6 аҟнытә "Арратә ҧхықәреи арратә маҵзуреи рзы" 2006ш. ажьырныҳәамза 4 аҟнытә , "Атәылахьчаразы"
Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәанқәа шьаҭас иҟаҵаны: «2022ш. мшаҧымза-рашәармза рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа
аррамаҵзурахь рааҧхьаразы, ааҧхьарала аррамаҵзура иахысуаз арратә маҵзураҟынтә рхы рақәиҭтәразы»
2022ш. лаҵарамза 18 аҟн. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусҧҟала ишьақәыргылоу аҿҳәара
2022 ш. ҧхынгәымза 15-нӡа иацҵазааит абжьаратә, абжьаратә профессионалтә,
иреиҳаӡоу аҳәынҭқарратә ҵараиурҭақәа раушьҭымҭацәа рзы арратә
маҵзурахьы рааҧхьара».

Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org