Аимадаратә информациа


Администрациа Анапхгаҩы 

Барцыц  Беслан Константин-иҧа 

Аҭел.:  +7 840 226-46-22 

+7 840 229-70-22 

Администрациа Анапхгаҩы Актәи ихаҭыҧуаҩ 

Шамба Дмитри Михаил-иҧа 

Аҭел.: + 7 840 229-75-21

Администрациа Анапхгаҩы Ихаҭыҧуаҩ  

Лышәба Адгәыр Нурбеи-иҧа 

Аҭел.: + 7 840 229-75-21


Аҭҵаарадырреи, акультуреи, аҵареи рзы Ахада Иабжьгаҩ 

Занҭариа  Владимир Константин-иҧа 

Аҭел.: + 7 840 229-75-25

Аекономикатә зҵаарақәа рзы Ахада Иабжьгаҩ 

Лагәлаа Амиран Нодар-иҧа


Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Ицхырааҩ

Хынҭәба Иракли Реваз-иҧаАнажьразы (Ашьауҕа ахыхразы) ареферент еиҳабы

Аршба Асҭанда Ҭемыр-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 229-70-28

Аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа рзы ареферент еиҳабы

Шьынқәба Беслан Сеуард-иҧа

Аҭел.: + 7 840 229-75-37

Ареферент еиҳабы, атәылауаҩра азҵаарақәа рзы акомиссиа амаӡаныҟәгаҩ

Смыр Милана Гарри-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 229-76-87

АА аҟны УА атәылауаа рмазаратә зинқәа рзы акомиссиа ареферент еиҳабы

Бебиа Викториа Зураб-иҧҳа

Аҭел.:+ 7 840 226-42-74

Аексперттә убарҭа аиҳабы

Барцыц Аслан Чачурбеи-иҧа

Аҭел.: + 7 840 229-76-83

Аҳәынҭқарра-зинтә усбарҭа аиҳабы

Ломиа Наҭела Раули-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 229-70-24

Аҧкаанҵа анапхгарҭа аиҳабы

Возба Хьыбла Баҭал-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 229-75-24

E-mail: vozba@presidentofabkhazia.org

Аканцелиариа аиҳабы

Ҧалаванӡиа Инга Владимир-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 229-70-14

+ 7 840 226-46-31
E-mail: info@presidentofabkhazia.org 

Ахада Ипресс-маӡаныҟәгаҩ

Аҩӡба Наала Беслан-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 229-75-39

E-mail: n.avidzba@presidentofabkhazia.org

Аекономика анапхгарҭа абиуџьет азы аҟәша аиҳабы

Лазба Алиас Алик-иҧа

Аҭел.: + 7 840 226-70-15

Афинанстә ҟәша аиҳабы

Шьоуа Зураб Нури-иҧа

Аҭел.: + 7 840 229-75-33

Акадрқәа рыҟәша аиҳабы

Киут Лиана Акаки-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 226-46-30

Анхамҩатә ҟәша аиҳабы 

Лагәлаа Владислав Валери-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 229-75-36