Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ихыркәшоуп Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациаҟны иусуратә визит   13.06.2016
Ихыркәшоуп Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациаҟны иусуратә визит

Москва иусуратә визит аҳәаа иҭагӡаны Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа Ахада ицхырааҩ Владислав Суркови Ашәарҭадара Ахеилак Амаӡаныҟәгаҩ Рашид Нургалиеви дырҧылеит.

Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациаҟны иусуратә визит иацҵоуп 12.06.2016
Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациаҟны иусуратә визит иацҵоуп
Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Москва иусуратә визит аҳәаа иҭагӡаны Урыстәылатәи Афедерациа Ахада ицхырааҩ Владислав Суркови Ашәарҭадара Ахеилак Амаӡаныҟәгаҩ Рашид Нургалиеви дырҧылеит.

Урыстәылатәи Афедерациаҟны иҟоу Аҧсны Ацҳаражәҳарҭаҟны аиҧылара 12.06.2016
Урыстәылатәи Афедерациаҟны иҟоу Аҧсны Ацҳаражәҳарҭаҟны аиҧылара
Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Москва усуратә визитла иҟазаара аҳәаа иҭагӡаны имҩаҧигеит аиҧыларақәа жәпакы, аиҧылара мҩаҧысит Урыстәылатәи Афедерациаҟны иҟоу Аҧсны Ацҳаражәҳарҭаҟынгьы.

Конкур азы аицлабрақәа “Аҧсны акубок” аҭаара 12.06.2016
Конкур азы аицлабрақәа “Аҧсны акубок” аҭаара
Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Москва усуратә визитла иҟазаара аҳәаа иҭагӡаны Урыстәыла Ахада изку аҧхьахә агаразы аҽырыҩрақәа раартра даҭааит.

Владимир Путин Урыстәыла Амш идныҳәалара 12.06.2016
Владимир Путин Урыстәыла Амш идныҳәалара

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Владимир Путин Урыстәыла Амш идиныҳәалеит.

Москваҟа усуратә визитла 11.06.2016
Москваҟа усуратә визитла
Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Москва днеит усуратә визитла.

Иашҭхәа ақыҭан ауааҧсыра рҧылара 09.06.2016
Иашҭхәа ақыҭан ауааҧсыра рҧылара
Ахада Рауль Ҳаџьымба имҩаҧигеит Аҟәа араион Иашҭхәа ақыҭан ауааҧсыра рҧылара.

Ахада ипресс-маҵзура атәылауаҩ Д. Ҭаниа ишәҟәы ахцәажәарақәа 09.06.2016
Ахада ипресс-маҵзура атәылауаҩ Д. Ҭаниа ишәҟәы ахцәажәарақәа
2016 шықәса лаҵарамза 7 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада ишҟа инеит ареферендум амҩаҧагаразы аҧшьгаратә гәыҧ анапхгаҩы иаҳасабала атәылауаҩ Д.Ҭаниа ишәҟәы.

Ахра Бжьаниа ианашьоуп “Ахьӡ-аҧша” аорден III аҩаӡара 09.06.2016
Ахра Бжьаниа ианашьоуп “Ахьӡ-аҧша” аорден III аҩаӡара
Аҧсны Ахада Иусҧҟала Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны ауаажәларра-политикатә усура активла иҽалархәразы, апарламентаризм аҿиараҟны илагаламҭазы Ахра Иури-иҧа Бжьаниа ианашьоуп «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара.

Аҧсны  Амилаҭтә  еизгатә команда алахәылаҩцәа аҳамҭақәа ранашьаразы аныҳәатә усмҩаҧгатә 08.06.2016
Аҧсны Амилаҭтә еизгатә команда алахәылаҩцәа аҳамҭақәа ранашьаразы аныҳәатә усмҩаҧгатә
Ахада Иусбарҭаҟны имҩаҧысит Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә еизгатә команда алахәылаҩцәа аҳамҭақәа ранашьаразы аныҳәатә усмҩаҧгатә.

Ашьапылампыл асразы Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә  еизгатә команда иалахәу иранашьоуп “Ахьӡ-аҧша” аорден III аҩаӡара 08.06.2016
Ашьапылампыл асразы Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә еизгатә команда иалахәу иранашьоуп “Ахьӡ-аҧша” аорден III аҩаӡара
Ахада Рауль Ҳаџьымба Иусҧҟала Аҧсны Аҳәынҭқарра абаҩырҵәыреи аспорти рыҿиараҟны рлагаламҭа ду азы Ашьапылампыл асразы Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә еизгатә команда – ConIFA ахьӡала Ашьапылампыл асразы адунеи ачемпионцәа иранашьоуп “Ахьӡ-аҧша” аорден III аҩаӡара.

Аҧсны аизгатә команда иалахәу ахәмарыҩцәеи азыҟаҵаҩцәеи рҧылара 08.06.2016
Аҧсны аизгатә команда иалахәу ахәмарыҩцәеи азыҟаҵаҩцәеи рҧылара

Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны аизгатә команда иалахәу ахәмарыҩцәеи азыҟаҵаҩцәеи дырҧылеит.

Ашьапылампыл асразы адунеи ачемпионат ConIFA аиҿкааратә еилакы злахәыз аилацәажәара  07.06.2016
Ашьапылампыл асразы адунеи ачемпионат ConIFA аиҿкааратә еилакы злахәыз аилацәажәара
Ахада Рауль Ҳаџьымба имҩаҧигеит аусуратә еилацәажәара Ашьапылампыл асразы адунеи ачемпионат ConIFA аиҿкааратә еилакы алахәылаҩцәа алархәны.

Адгәыр Лышәба Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩыс даҭоуп   07.06.2016
Адгәыр Лышәба Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩыс даҭоуп
Ахада Иусҧҟала Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩыс даҭоуп Адгәыр Нурбе-иҧа Лышәба.

Ашьапылампыл асразы адунеи ачемпионат ConIFA аркра иазкыз аусмҩаҧгатә 05.06.2016
Ашьапылампыл асразы адунеи ачемпионат ConIFA аркра иазкыз аусмҩаҧгатә
Ахада Рауль Ҳаџьымба Ашьапылампыл асразы адунеи ачемпионат ConIFA аркреи аиааира згаз аҳамҭақәа рыҭареи ирызкыз аусмҩаҧгатә далахәын.

Ахада ипресс-маҵзура Ашьапылампыл асразы адунеи ачемпионат ConIFA ахцәажәарақәа 05.06.2016
Ахада ипресс-маҵзура Ашьапылампыл асразы адунеи ачемпионат ConIFA ахцәажәарақәа
Гәахәарыла иазгәаҳҭоит Аҧсны имҩаҧсыуа Ашьапылампыл асразы 2016 шықәсазтәи адунеи ачемпионат ConIFA аҳәаанырцәтәи амассатә информациа хархәагақәа инарҭбааны иахьаадырҧшуа, ашьапылампыл бзиа избо зегьы ҳтәылаҟнеиҧш уи анҭыҵгьы зҿлымҳара ду ахьарҭо.

Ауааҧсыра тәылауаҩшәҟәыла реиқәыршәара азҵаара иазкыз аилацәажәара 03.06.2016
Ауааҧсыра тәылауаҩшәҟәыла реиқәыршәара азҵаара иазкыз аилацәажәара
Ахада Рауль Ҳаџьымба имҩаҧигеит Аҧсны ауааҧсыра тәылауаҩшәҟәыла реиқәыршәара азҵаара иазкыз аилацәажәара.

Ашкол аушьҭымҭацәа рыдныҳәалара 03.06.2016
Ашкол аушьҭымҭацәа рыдныҳәалара
Ахада Рауль Ҳаџьымба 2016 шықәсазтәи Аҧсны ашколқәа раушьҭымҭацәа дрыдныҳәалеит.

Руслан Ҭаркьыл ианашьоуп “Ахьӡ-аҧша” III аҩаӡара аорден  02.06.2016
Руслан Ҭаркьыл ианашьоуп “Ахьӡ-аҧша” III аҩаӡара аорден
Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба абаҩрҵәыреи аспорти рыҟны хаҭала иеихьӡара ҳаракқәа рзы ихьанҭоу атлетиказы СССР ачемпион Руслан Расим-иҧа Ҭаркьыл ианашьоуп “Ахьӡ-аҧша” III аҩаӡара аорден.

Иаҵаҩуп араионқәеи ақалақьқәеи русбарҭақәа рхадацәа раҭаразы Аусҧҟа 02.06.2016
Иаҵаҩуп араионқәеи ақалақьқәеи русбарҭақәа рхадацәа раҭаразы Аусҧҟа
Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит араионқәеи ақалақьқәеи русбарҭақәа рхадацәа раҭаразы Аусҧҟа.


Новости 1541 - 1560 из 2052
Начало | Пред. | 76 77 78 79 80 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org