Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

02.08.2016
Фазиль Искандер аҵыхәтәантәи имҩахь инаскьагара ацеремониа
Нанҳәамза 2 рзы Рауль Ҳаџьымба Москва днеит Фазиль Искандер аҵыхәтәантәи имҩахь инаскьагара ацеремониа аҽалархәразы.

01.08.2016
Аҧсны Ахада Ҟабарда-Балкариатәи Ареспублика даҭааит
Цәыббра 1 азы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба зхадараҟны дыҟоу Аԥснытәи аделегациа Ҟабарда-Балкариатәи Ареспублика (Урыстәылатәи Афедерациа) иаҭааит ҞБА аҳәынҭқарра 95-шықәсахыҵра иазку аусмҩаҧгатәқәа рыҽрыладырхәырц азы.

01.08.2016
Ахада Апарламент ахәаҧшразы инаишьҭит “Еиҭамҵуа амазаразы азинқәа аҳәынҭқарратә шәҟәырҭагаларазы” Азакәан апроект
Ахада Рауль Ҳаџьымба Апарламент ахәаҧшразы инаишьҭит “Еиҭамҵуа амазаразы азинқәа аҳәынҭқарратә шәҟәырҭагаларазы” Азакәан апроект.

01.08.2016
Нанҳәамза 2 лахьеиқәра мышны рылаҳәаразы Аусҧҟа

Ҧхынгәымза 31, 2016 шықәсазы иналукааша ашәҟәыҩҩы, апрозаик, апоет, «Ахьӡ-Аҧша» аорден I аҩаӡара занашьоу Фазиль Искандер иҧсҭазаара иалҵра инамаданы, Ахада Рауль Ҳаџьымба Аусҧҟа инапы аҵаиҩит ҧхынгәымза 2 лахьеиқәра мышны.

01.08.2016
Фазиль Искандер иҭынхацәа рыдышшылара

Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны инхо Фазиль Искандер иҭынхацәа дрыдышшылеит.

Фазиль Искандер ихьӡ акамыршәразы аилацәажәара 01.08.2016
Фазиль Искандер ихьӡ акамыршәразы аилацәажәара

Ахада Рауль Ҳаџьымба аилацәажәара мҩаҧигеит Фазиль Искандер ихьӡ акамыршәра азҵара иазкны.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Фазиль Искандер иуацәеи иҭынхацәеи рышҟа иҟаиҵаз адышшылара 31.07.2016
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Фазиль Искандер иуацәеи иҭынхацәеи рышҟа иҟаиҵаз адышшылара

Иаку адәныҟатәи аполитика амҩаҧгараан Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аиҿкааратә роль азҵаара иазку аилацәажәара 29.07.2016
Иаку адәныҟатәи аполитика амҩаҧгараан Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аиҿкааратә роль азҵаара иазку аилацәажәара
Ахада Рауль Ҳаџьымба имҩаҧигеит иаку адәныҟатәи аполитика амҩаҧгараан Адәныҵҟатәи аусқәа рминистрра аиҿкааратә роль азҵаара иазку атәыла аиҳабыра алархәны аилацәажәара.

29.07.2016
Иаку адәныҟатәи аполитика амҩаҧгараан Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аиҿкааратә роль азҵаара иазку аилацәажәара
p>Ахада Рауль Ҳаџьымба имҩаҧигеит иаку адәныҟатәи аполитика амҩаҧгараан Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аиҿкааратә роль азҵаара иазку атәыла аиҳабыра алархәны аилацәажәара

27.07.2016
Ахада Рауль Ҳаџьымба ибрифинг
Ҧхынгәымза 27 рзы имҩаҧысыз абрифинг аҟны Ахада иусбарҭаҿы Рауль  Ҳаџьымба  ажурналистцәа рзы атәыла Аҧыза-аминистр    Артур Амқәаб имаҵура ааныжьра азҵаара ахҳәаа ҟаиҵеит.  

26.07.2016
Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр имаҵура ааныжьразы Аусҧҟа
Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Артур Амқәаб хаҭала ииҩыз арзаҳал ала Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр имаҵура ааныжьра иазку Аусҧҟа.

26.07.2016
Аҧареизакырҭатә система аусура иазку аилацәажәара
Рауль  Ҳаџьымба имҩаҧигеит Аҧареизакырҭатә система аусура иазку аилацәажәара.  

25.07.2016
Иаҵаҩуп Аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы Аусҧҟа
Ахада Рауль  Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз аҳақьым » ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы Аусҧҟа.

25.07.2016
Ирыҵаҩуп аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа ранашьаразы Аусҧҟақәа
Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа ранашьаразы Аусҧҟақәа.

23.07.2016
Абираҟ Амш адныҳәалара

Спартак Ҧачлиа иҧылара 20.07.2016
Спартак Ҧачлиа иҧылара
Рауль Ҳаџьымба дидикылеит жәаҩа шықәса зхыҵуа, ДЦП, аладатәи зымахашьаха парапарез чымазара амоу Спартак Ҧачлиа.

Аслан Ҭҳакәушинов Имшира идныҳәалара 12.07.2016
Аслан Ҭҳакәушинов Имшира идныҳәалара

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Адыгатәыла Ахада Аслан Ҭҳакәушинов Имшира идиныҳәалеит.

Адныҳәаларатә цҳамҭаҟны, лымкаала, иҳәоуп:

Аҧсны Ахада Аҧсны жәлар рышҟа иҟаиҵаз Ааҧхьара 10.07.2016
Аҧсны Ахада Аҧсны жәлар рышҟа иҟаиҵаз Ааҧхьара

Ахада Ипресс-маҵзура аҳәамҭа 10.07.2016
Ахада Ипресс-маҵзура аҳәамҭа

Ахада Ипресс-маҵзура  аҳәамҭа 09.07.2016
Ахада Ипресс-маҵзура аҳәамҭа


Новости 1541 - 1560 из 2103
Начало | Пред. | 76 77 78 79 80 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org