Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аиустициа аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аиустициа аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра  аиустициа аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аҷыдалкаатәи ҭагылазаашьақәа рзы аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аҷыдалкаатәи ҭагылазаашьақәа рзы аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны  Аҳәынҭқарра аҷыдалкаатәи ҭагылазаашьақәа рзы аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

 Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит

Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр иаҭаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра акультуреи аҭоурыхкультуратә ҭынха ахьчареи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра акультуреи аҭоурыхкультуратә ҭынха ахьчареи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра акультуреи аҭоурыхкультуратә ҭынха ахьчареи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистрт изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистрт изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистрт изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

 Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

 Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 25.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 25 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр актәи ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 25.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр актәи ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 25 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр актәи ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.  

Ахада Аминистрцәа реилазаара Геннади Гагәлиа дыдирдырит 25.04.2018
Ахада Аминистрцәа реилазаара Геннади Гагәлиа дыдирдырит
Мшаҧымза 25 рзы  Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аминистрцәа реилазаара Аҧыза-министр Геннади Гагәлиа дыдирдырит.

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр изы Аусҧҟа 24.04.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр изы Аусҧҟа
Мшаҧымза 24 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр изы Аусҧҟа.

XX ашәышықәса алагамҭазтәи арыцҳарақәа инарымаданы аерман жәлар рыдышшылара 24.04.2018
XX ашәышықәса алагамҭазтәи арыцҳарақәа инарымаданы аерман жәлар рыдышшылара
Мшаҧымза 24 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аерман жәлар дрыдышшылеит XX ашәышықәса алагамҭазтәи арыцҳарақәа инарымаданы.

Аспортсменцәа ҿарацәа рҧылара 23.04.2018
Аспортсменцәа ҿарацәа рҧылара
Мшаҧымза 23 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба идикылеит зхы иақәиҭу ақәҧаразы Урыстәыла Аицлабраҿы аиааира згаз Асланбек Гәарамиа, иара убас ақәыҧшцәа рыбжьара Урыстәыла Аицлабраҿы зхы иақәиҭу аицлабраҟны араӡны иааирагаҩцәа  Асҭамыр Гәынбеи Гьаргь Адлеибеи.

Ахада зылшара ҧку ахәыҷқәа рзы Ареспубликатә реабилитациатә центр анапаҵаҟа иҟоу ахәыҷқәа рырҿиаратә усумҭақәа рцәыргақәҵа даҭааит 18.04.2018
Ахада зылшара ҧку ахәыҷқәа рзы Ареспубликатә реабилитациатә центр анапаҵаҟа иҟоу ахәыҷқәа рырҿиаратә усумҭақәа рцәыргақәҵа даҭааит
Мшаҧымза 18 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба зылшара ҧку ахәыҷқәа рзы Ареспубликатә реабилитациатә центр анапаҵаҟа иҟоу ахәыҷқәа рырҿиаратә усумҭақәа рцәыргақәҵа даҭааит Ацәыргақәҵатә зал хадаҟны.  

Аҧсны Ахада Шьамтәылатәи Арабтә Республика Ахьыҧшымра амш инамаданы Башар Аль-Асад ихьӡала ацҳамҭа ишьҭит  17.04.2018
Аҧсны Ахада Шьамтәылатәи Арабтә Республика Ахьыҧшымра амш инамаданы Башар Аль-Асад ихьӡала ацҳамҭа ишьҭит
Мшаҧымза 17 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ацҳамҭа ишьҭит Шьамтәылатәи Арабтә Республика Ахада Башар Аль-Асад ихьӡала Ахьыҧшымра амш инадҳәаланы.  

Ахада инапы аҵаиҩит Зураб Ачба изаамҭанытәиу акласстә чын иҭаразы Аусҧҟа 16.04.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Зураб Ачба изаамҭанытәиу акласстә чын иҭаразы Аусҧҟа
Мшаҧымза 16 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Зураб Ачба 3 -тәи акласс иаҵанакуа аиустициа Аҳәынҭқарратә абжьгаҩ изы изаамҭанытәиу акласстә чын иҭаразы Аусҧҟа.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Апрокурор Хада Зураб Ачба диҧылеит  16.04.2018
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Апрокурор Хада Зураб Ачба диҧылеит
Мшаҧымза 16 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Апрокурор Хада Зураб Ачба диҧылеит.    


Новости 81 - 100 из 1172
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT