Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аиааира агара 25 шықәса ахыҵра Амши Аҧсны Аҳәынҭқарра жәларбжьаратәи азхаҵара 10-шықәса ахыҵреи ирызку Акомиссиа аилацәжәара мҩаҧигеит 28.02.2018
Ахада 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аиааира агара 25 шықәса ахыҵра Амши Аҧсны Аҳәынҭқарра жәларбжьаратәи азхаҵара 10-шықәса ахыҵреи ирызку Акомиссиа аилацәжәара мҩаҧигеит
Жәабранмза 28 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Хаџьымба 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аиааира агара 25 шықәса ахыҵра Амши Аҧсны Аҳәынҭқарра жәларбжьаратәи азхаҵара 10-шықәса ахыҵреи ирызку Акомиссиа аилацәажәара мҩаҧигеит.

Жәабранмза 26 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба аҧснытәии Аҧсны Аҳәынҭқарра иаду аҳәаанырцәтәи АИХ анапхгаҩцәеи ахаҭарнакцәеи дырҧылеит 28.02.2018
Жәабранмза 26 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба аҧснытәии Аҧсны Аҳәынҭқарра иаду аҳәаанырцәтәи АИХ анапхгаҩцәеи ахаҭарнакцәеи дырҧылеит
Жәабранмза 26 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба аҧснытәии Аҧсны Аҳәынҭқарра иаду аҳәаанырцәтәи  АИХ анапхгаҩцәеи ахаҭарнакцәеи дырҧылеит.

Ахада Гагра араион администрациа Ахада аколлектив дыдирдырит 27.02.2018
Ахада Гагра араион администрациа Ахада аколлектив дыдирдырит
Жәабранмза 26 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба имҩаҧигеит амчратә еилазаарақәа злахәыз аилацәажәара.

Ахада имҩаҧигеит амчратә еилазаарақәа злахәыз аилацәажәара. 26.02.2018
Ахада имҩаҧигеит амчратә еилазаарақәа злахәыз аилацәажәара.
Жәабранмза 26 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба имҩаҧигеит амчратә еилазаарақәа злахәыз аилацәажәара.

Ахада инапы аҵаиҩит Аҟәа араион аусбарҭа ахада изы Аусҧҟа 26.02.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҟәа араион аусбарҭа ахада изы Аусҧҟа
Жәабранмза 26 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҟәа араион аусбарҭа ахада изы Аусҧҟа.

Ахада инапы аҵаиҩит Гагра араион аусбарҭа ахада изы Аусҧҟа 26.02.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Гагра араион аусбарҭа ахада изы Аусҧҟа
Жәабранмза 26 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Гагра араион аусбарҭа ахада изы Аусҧҟа.

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа 19.02.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа
Жәабранмза 9 рзы Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа.

Ахада Владимир Путин дидышшылеит Москва амҵан иҭахаз апассаџьыртә ҳаирплан инамадны 12.02.2018
Ахада Владимир Путин дидышшылеит Москва амҵан иҭахаз апассаџьыртә ҳаирплан инамадны
Жәабранмза 12 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра  Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Владимир Путин дидышшылеит апассаџьыртә ҳаирплан Ан-148 акаҳара иахҟьаны ауаа рҭахара инамаданы.

Ахада Валери Кәарҷиа Имшира идиныҳәалеит 10.02.2018
Ахада Валери Кәарҷиа Имшира идиныҳәалеит
Жәабранмза 10 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы Имшира идиныҳәалеит.

Ахада Анатоли Бибилов Имшира идиныҳәалеит 06.02.2018
Ахада Анатоли Бибилов Имшира идиныҳәалеит
Жәабранмза 6 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Ахада   Анатоли Бибилов Имшира идиныҳәалеит.

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа 05.02.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа
Жәабранмза 5 рзы Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа.

Ахада Уасил Царгәыш дидикылеит 01.02.2018
Ахада Уасил Царгәыш дидикылеит
Жәабранмза 1 азы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аҧсны Жәлар рартист, Аҧсны аҳәынҭқарратә жәлар рашәаҳәареи рыкәашареи зҽаҧсазтәыз ансамбль асахьаркыратә напхгаҩы, адирижиор хада, адиректор Уасил Царгәыш дидныҳәалеит 80 шықәса ихыҵра инамаданы.  

Ахада Аҟәа араион актив дырҧылеит 31.01.2018
Ахада Аҟәа араион актив дырҧылеит
Ажьырныҳәамза 31 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба Аҟәа араион актив дырҧылеит.

Ахада Барон Дивавеси Ваку Ареспублика Науру Ахьыҧшымра Амш идиныҳәалеит  31.01.2018
Ахада Барон Дивавеси Ваку Ареспублика Науру Ахьыҧшымра Амш идиныҳәалеит
Ажьырныҳәамза 31 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Барон Дивавеси Ваку  Ареспублика Науру Ахьыҧшымра Амш идиныҳәалеит.

Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи рыбжьара асоциалтә-економикатә усеицура азҵаарақәа ирызкыз   30.01.2018
Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи рыбжьара асоциалтә-економикатә усеицура азҵаарақәа ирызкыз
Ажьырныҳәамза 30 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба аилацәажәара мҩаҧигеит Урыстәылатәи Афедерациа асоциалтә-економикатә усацура азҵаарақәа ирызкыз.

Ахада инапы аҵаиҩит Гагра араион Ахада изы Аусҧҟа 29.01.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Гагра араион Ахада изы Аусҧҟа
Ажьырныҳәамза 29 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Гагра араион Ахада изы Аусҧҟа.

Ахада Тҟәарчал араион активи ауаажәларреи дырҧылеит 25.01.2018
Ахада Тҟәарчал араион активи ауаажәларреи дырҧылеит
Ажьырныҳәамза 24 рзы Аҧсны Аҳәынгҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба Тҟәарчал араион   активи ауаажәларреи дырҧылеит.

Ахада Гәылрыҧшь араион активи ауаажәларреи дырҧылеит 24.01.2018
Ахада Гәылрыҧшь араион активи ауаажәларреи дырҧылеит
Ажьырныҳәамза 24 рзы Аҧсны Аҳәынгҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба Гәылрыҧшь араион активи ауаажәларреи дырҧылеит

Ахада Гәылрыҧшь араион активи ауаажәларреи дырҧылеит 23.01.2018
Ахада Гәылрыҧшь араион активи ауаажәларреи дырҧылеит
Ажьырныҳәамза 24 рзы Аҧсны Аҳәынгҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба Гал араион актив   дырҧылеит.

 Ахада Гәдоуҭа араион ауааажәларра дырҧылеит 18.01.2018
Ахада Гәдоуҭа араион ауааажәларра дырҧылеит
Ажьырныҳәамза 18 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Гәдоуҭа араион ауааажәларра дырҧылеит.


Новости 61 - 80 из 1077
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT