Ахада Аҟәа Ақалақьтә еизара аӡбамҭа аҧыхразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба Аҟәа Ақалақьтә еизара аӡбамҭа аҧыхразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Аусҧҟа атекст аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциа аҳәҭаҷ 53, «Аҧсны Аҳәынҭқарра административтә-дгьылҵакыратә акрақәа рыҟны анапхгаразы» Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәан ахәҭаҷ 21 шьаҭас иҟаҵаны, 2018 шықәса жьҭаарамза 25 аҟнытә Ақалақьтә еизара № 14 (1288) аӡбамҭеи Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциа ахәҭаҷқәа 53; 83, «Аҧсны Аҳәынҭқарра административтә-дгьылҵакыратә акрақәа рыҟны анапхгаразы» Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәан 11; 25 ахәҭаҷқәеи рыҟны ицәырҵыз аиҿагылара инамаданы, иаҧыхзааит 2018 шықәса жьҭаарамза 25 аҟнытә Ақалақьтә еизара аӡбамҭа № 14 (1288).


Возврат к списку