Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҟәа Ақалақьтә еизара аӡбамҭа аҧыхразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит

27.11.2018

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба Аҟәа Ақалақьтә еизара аӡбамҭа аҧыхразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Аусҧҟа атекст аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциа аҳәҭаҷ 53, «Аҧсны Аҳәынҭқарра административтә-дгьылҵакыратә акрақәа рыҟны анапхгаразы» Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәан ахәҭаҷ 21 шьаҭас иҟаҵаны, 2018 шықәса жьҭаарамза 25 аҟнытә Ақалақьтә еизара № 14 (1288) аӡбамҭеи Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциа ахәҭаҷқәа 53; 83, «Аҧсны Аҳәынҭқарра административтә-дгьылҵакыратә акрақәа рыҟны анапхгаразы» Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәан 11; 25 ахәҭаҷқәеи рыҟны ицәырҵыз аиҿагылара инамаданы, иаҧыхзааит 2018 шықәса жьҭаарамза 25 аҟнытә Ақалақьтә еизара аӡбамҭа № 14 (1288).


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org