Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит «Аԥсны зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы Аусԥҟа

07.11.2018

 Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит «Аԥсны зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩ» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы    Аусԥҟа.

Аусԥҟа атекст аҿы, ҷыдала, иҳәоуп:

«Амилаҭтә литература аҿиара аус аҟны илагаламҭазы «Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵазааит Касланӡиа Валери Платон-иԥа».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org