Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада Очамчыра араион актив Администрациа ахада ин.н. дыдирдырит 01.06.2020
Ахада Очамчыра араион актив Администрациа ахада ин.н. дыдирдырит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Очамчыра араион Администрациа ахада ин.н. Станислав Амыҷба Очамчыра араион актив дыдирдырит.  

Ахада Аусҧҟақәа инапы рыҵаиҩит 01.06.2020
Ахада Аусҧҟақәа инапы рыҵаиҩит
Рашәарамза 1 азы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы рыҵаиҩит Аусҧҟақәа:  "Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иадминистрациа Анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩ изы", "Аҧсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ изы ", "Аҧсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистр изы".

Ахада Жәларбжьаратәи Ахәыҷқәа рыхьчара амш инамаданы ааҧхьара ҟаиҵеит 01.06.2020
Ахада Жәларбжьаратәи Ахәыҷқәа рыхьчара амш инамаданы ааҧхьара ҟаиҵеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа  атәылауаа рышҟа ааҧхьара ҟаиҵеит Жәларбжьаратәи Ахәыҷқәа рыхьчара амш инамаданы.

Ауааҧсыра короновирустә ҿкы рацәыхьчара иазку иалкаау ауснагӡатәқәа рыҿҳәара иацҵоуп  30.05.2020
Ауааҧсыра короновирустә ҿкы рацәыхьчара иазку иалкаау ауснагӡатәқәа рыҿҳәара иацҵоуп

Аслан Бжьаниа Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада Сергеи Багаҧшь инышәынҭраҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит 29.05.2020
Аслан Бжьаниа Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада Сергеи Багаҧшь инышәынҭраҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Џьгьарда ақыҭан Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь иҧсыжырҭаҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит.

  Ахада инапы аҵаиҩит Очамчыра араион администрациа ахада инапынҵақәа назыгӡо изы Аусҧҟа 29.05.2020
Ахада инапы аҵаиҩит Очамчыра араион администрациа ахада инапынҵақәа назыгӡо изы Аусҧҟа
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит Очамчыра араион администрациа ахада инапынҵақәа назыгӡо изы Аусҧҟа.

Ахада инапы аҵаиҩит Саида Быҭәба Администрациа Анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩыс лаҭаразы Аусҧҟа 29.05.2020
Ахада инапы аҵаиҩит Саида Быҭәба Администрациа Анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩыс лаҭаразы Аусҧҟа
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа  инапы аҵаиҩит Саида Рушьни-иҧҳа Быҭәба Ахада Иадминистрациа Анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩыс лаҭаразы Аусҧҟа.

Ахада Аинвестициатә программа аусмҩаҧгатәқәа ирызкыз аиҧылара мҩаҧигеит 29.05.2020
Ахада Аинвестициатә программа аусмҩаҧгатәқәа ирызкыз аиҧылара мҩаҧигеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа 2017-2019 шш. Аҧсны асоциалтә-економикатә ҿиара ацхырааразы Аинвестициатә программа аусмҩаҧгатәқәа рхыркәшара   азҵаара иазкыз аусуратә еиҧылара мҩаҧигеит.

Аслан Бжьаниа Исҳаҟ Машбаш ииубилеи идиныҳәалеит 28.05.2020
Аслан Бжьаниа Исҳаҟ Машбаш ииубилеи идиныҳәалеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа еицырдыруа адыга поет, Адыгьеиа, Ҟабарда-Балҟариа Жәлар рышәҟәыҩҩы, «Ахьӡ-Аҧша» аорден II аҩаӡара занашьоу Исҳаҟ Машбаш ииубилеи идиныҳәалеит

Ахада инапы аҵаиҩит Афон ҿыц ақ. Администрациа Ахада инапынҵақәа назыгӡо изы Аусҧҟа 27.05.2020
Ахада инапы аҵаиҩит Афон ҿыц ақ. Администрациа Ахада инапынҵақәа назыгӡо изы Аусҧҟа

Ахада инапы аҵаиҩит Астандартқәеи, ахархәареи, атехникатә хылаҧшреи рзы Аҧсны Аҳәынҭқарратә еилакы Ахантәаҩы изы Аусҧҟа 27.05.2020
Ахада инапы аҵаиҩит Астандартқәеи, ахархәареи, атехникатә хылаҧшреи рзы Аҧсны Аҳәынҭқарратә еилакы Ахантәаҩы изы Аусҧҟа

Аслан Бжьаниа Аҧсны атәылауаа идикылеит 26.05.2020
Аслан Бжьаниа Аҧсны атәылауаа идикылеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа иахьа ахатәы зҵаарақәа ирызкыз атәылауаа рҧылара мҩаҧигеит.

Аслан Бжьаниа Сергеи Шоигу 65-шықәсаихыҵра идиныҳәалеит 21.05.2020
Аслан Бжьаниа Сергеи Шоигу 65-шықәсаихыҵра идиныҳәалеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Урыстәылатәи Афедерациа Атәылахьчара аминистр, арра аинрал Сергеи Шоигу 65-шықәсаихыҵра идиныҳәалеит.

Ахада инапы рыҵаиҩит Аусҧҟақәа 21.05.2020
Ахада инапы рыҵаиҩит Аусҧҟақәа

Ахада Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәалашәара иазкыз аусмҩаҧгатә далахәын 20.05.2020
Ахада Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәалашәара иазкыз аусмҩаҧгатә далахәын
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәалашәара амш аҽны Аҟәа ақалақь амшын аҧшаҳәаҟны амҳаџьырцәа рбаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит.  

Ахада аусбарҭа хадақәа рнапхгаҩцәа рзы Аусҧҟақәа инапы рыҵаиҩит  20.05.2020
Ахада аусбарҭа хадақәа рнапхгаҩцәа рзы Аусҧҟақәа инапы рыҵаиҩит

  Ахада инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы Актәи ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа 18.05.2020
Ахада инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы Актәи ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы Актәи ихаҭыҧуаҩ изы” Аусҧҟа.

Ахада инапы аҵаиҩит "Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы аамҭала инапынҵақәа назыгӡо изы” Аусҧҟа 18.05.2020
Ахада инапы аҵаиҩит "Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы аамҭала инапынҵақәа назыгӡо изы” Аусҧҟа
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит "Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы аамҭала инапынҵақәа назыгӡо изы” Аусҧҟа.

Ахада инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа 18.05.2020
Ахада инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит " Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ изы” Аусҧҟа.

Аусҧҟа атекст аҟны иҳәоуп:

"Даҭазааит аполковник Киут Роберт Витали-иҧа Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩыс".


Ахада Гәылрыҧшь араион Администрациаҟны аусуратә еиҧылара мҩаҧигеит 15.05.2020
Ахада Гәылрыҧшь араион Администрациаҟны аусуратә еиҧылара мҩаҧигеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Гәылрыҧшь араион Администрациаҟны аусуратә еиҧылара мҩаҧигеит.


Новости 1 - 20 из 1825
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org