Ахада Урыстәыла Ашәарҭадара Амаҵзура Аҳәаахьчаратә усбарҭа аиҳабы дирдыруп

Ахада Урыстәыла Ашәарҭадара Амаҵзура Аҳәаахьчаратә усбарҭа аиҳабы дирдыруп

Жьҭаарамза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәыла Ашәарҭадара Амаҵзура Аҳәаахьчаратә усбарҭа аиҳабы Алексеи Трубецки дидырдырит.

Уанӡа Алексеи Трубецки аамҭала Аҳәаахьчаратә усбарҭа аиҳабы инапынҵақәа наигӡон.
Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Владимир Путин Иусҧҟала аполковник Трубецки Алексеи Виктор-иҧа Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны Урыстәыла Ашәарҭадара Амаҵзура Аҳәаахьчаратә усбарҭа аиҳабыс дҟаҵоуп.
111.jpg


Возврат к списку