Ахада Аминистрцәа реилазаара дырҧылеит

Жьҭаарамза 3 рзы Аҧсны Аҳәынҭқкарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аминистрцәа реилазаара дырҧылеит. Аҳәынҭқарра Ахада аминистрцәа реилазаара аколлективи Аиҳабыра алахәцәеи аџьшьара риҭеит Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы Аиааиреи Ахьыҧшымреи 25 ш. рхыҵра иазкыз аусмҩаҧгатәқәа рҽырзыҟаҵареи рымҩаҧгареи рзы имҩаҧыргаз аусуразы.

Аҳәынҭқарра Ахада иазгәеиҭеит аиҿкаара иалахәыз аҳәынҭқарратә еилазаарақәа зегьы рус  иреиҳау аҩаӡара аҟынӡа инаганы ишынарыгӡаз. Амчратә усбарҭақәа ашәарҭадареи аалеишәеи рхылаҧшра ишақәнагаз еиҧш инарыгӡеит. 
Аҳәынҭарра Ахада аџьшьара риҭеит Арратә парад зхы алазырхәыз Урыстәылатәи Афедерациа Абыжьбатәи арратә база адҵаҟаҵареи хаҭалатәи аилазаареи, иара убас Аҧсны иҟоу Аҳәаахьчаратә федералтә шәарҭадара Аусбарҭа.
Аҳәынҭқарра Ахада  иазгәеиҭеит аинформациатә маҵзурақәа русура, Акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха рыхьчареи аминистрра , арежиссиор Ҭемыр Кәакәасқьыр аныҳәатә концерт аиҿкаараҟны русура.  Аҳәынҭқарра Ахада инаҵшьны иазгәеиҭеит Аҧсни Урыстәылеи Жәлар рартист Хьыбла Герзмава Аҧсны Аиааиреи Ахьыҧшрымеи рымш 25 ш. ахыҵра иазкыз аныҳәатә концерт лалахәхара иамаз аҵак ду.

Ахада иара убас аџьшьара риҭеит аибашьра аветеранцәа, иҭахаз ранацәа, хатәгәаҧхарала иеибашьуаз, аныҳәа иалахәыз асасцәа зегьы.


Возврат к списку