Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Леон иорден анашьаразы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит

28.09.2018

Цәыббрамза 28 рзы Аԥсны Аҳәынҭкарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аусԥҟа инапы аҵаиҩит Леон иорден ранашьаразы.

Аусԥҟа атекст аҿы, ҷыдала, иҳәоуп:

1992-1993 шш. Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы иаадырԥшыз афырхаҵареи ахамеигӡареи рзы ЛЕОН ИОРДЕН ранашьазааит:
1. Абӷаџь Дима Кәыта-иԥа
2. Абӷаџьаа Витали Миро-иԥа
3. Ажьиба Шьалуа Мирод-иԥа ь
4. Аиба Вадим Борис-иԥа
5. Аларханов Шервани Зелимхан-иԥа
6. Аргәын Геннади Иасон-иԥа
7. Арӡынба Дмитри Григори- иԥа
8. Арефиев Владимир Виктор-иԥа
9. Ахба Заур Владимир-иԥа
10.Багаҭелиа Заурбеи Акакьи- иԥа
11. Бадаев Хасеин Алеқсандр-иԥа
12. Бехоев Саид-Али Абдулмуслим- иԥа
13. Василиев Иури Владимир-иԥа
14. Габелиа Гурам Нодар-иԥа
15. Гамгиа Мураб Жора-иԥа
16. Герзмаа Игор Виктор-иԥа
17. Герхелиа Адлер Рушьа-иԥа
18. Гетаов Руслан Касим-иԥа
19. Гәырџьуа Беслан Владимир-иԥа
20. Дашкаев Руслан Кусаин-иԥа
21. Дворников Сергеи Иури-иԥа
22. Ӡаԥшьба Леонид Гуга-иԥа
23. Думаа Вианор Ипполит-иԥа
24. Иванов Алеқсандр Леонид-иԥа
25. Инаԥҳа Даури Петро-иԥа
26. Кәарҷиа Амирана Циба-иԥа
27. Кәакәасқьыр Гьаргь Георги-иԥа
28. Кладиев Алеқсандр Виктор-иԥа
29. Коӷониа Артур Шьалодиа-иԥа
30. Кокосқьериа Даур Назир- иԥа
31. Кошкин Алеқсандр Михаил-иԥа
32. Кубов Асқьер Адгем-иԥа
33. Кәрыкьба Сергеи Исин- иԥа
34. Лагәлаа Оҭари
35. Леиба Шьоҭа Шамил- иԥа
36. Лихов Руслан Муҳамед-иԥа
37. Лонин Руслан Виктор-иԥа
38. Мажиев Усман Иусуԥ-иԥа
39. Новиков Алеқсандр Николаи-иԥа
40. Нуштаев михаил Виктор-иԥа
41. Оленски Владислав Борис-иԥа
42. Омаров аҳмед Али-иԥа
43. Оҭырба Беслан Владимир-иԥа
44 . Оҭырба Дмитри Титош-иԥа
45. Павлов Михаил Виктор-иԥа
46. Паизулаев Аслан Ломали-иԥа
47. Папба Витали Семион-иԥа
48. Папба Руслан Шьоҭа-иԥа
49. Пожарски Едуард Валери-иԥа
50. Санаиа Алеқсандра Иасон-иԥа
51. Сатабаев Докка Закаи-иԥа
52. Сафиуллин Фаргат Шьавкаҭ-иԥа
53. Солсаев Бек-хан Нурди-иԥа
54. Сулибонав Доку Цуху-иԥа
55. Татаев Саид Ҳалид- иԥа
56. Тәанба Валико Владимир-иԥа
57. Тендетников Дмитри Константин-иԥа
58. Умаров Дени Ими-иԥа
59. Ушаков Иури Анатоли-иԥа
60. Фарениук Игор Иури-иԥа
61. Ҳагәыш Аслан Заканбеи-иԥа
62. Ҳалидов Бадруддин Харон-иԥа
63. Хамидов Руслан Магомед-Салах-иԥа
64. Хьециа Вадик Григори-иԥа
65. Ҵәыџьба Витали Ирадион-иԥа
66. Цеев Едуард Қәушьуқ-иԥа
67. Цечоев Баҭыр Залимхан-иԥа
68. Цечоев Руслан Зелимхан-иԥа
69. Ҷанба Руслан Маска-иԥа
70. Чугаев Анатоли Владимир-иԥа
71. Шьаҟрыл Ҭемыр Акакьи-иԥа
72. Шамба Сергеи Мирон-иԥа
73. Шахгириев Илиас Наџьмудин-иԥа
74. Шьынқәба Анжела Севарда-иԥҳа
75. Ельмурзаев Магомад Абулхаџьи-иԥа
76. Иахиаев Сулҭан Им-Али- иԥа

Ианҭаха ашьҭахь:
77. Абӷаџьаа Лиудвиг Уасил- иԥа
78. Адлеиба Аслан Иван- иԥа
79. Алиев Муса Абубакир-иԥа
80. Амчоков Ҳасан Ҳабас-иԥа
81. Бешиев Муса Бакаи-иԥа
82. Гакаев Рамзан
83. Гәаланӡиа Витали Вако- иԥа
84. Џьумаев Алихан Аԥта-иԥа
85. Жанов Замир Борис-иԥа
86. Морохиа Валери Уарлам-иԥа
87. Мускалимов Муслим
88. Перило Борис Богдан-иԥа
89. Сатабаев Хусеин Шьаран-иԥа
90. Тухугов Мовсар Саид-Али-иԥа
91. Харате Казбек Шьиҳам-иԥа
92. Чачхалиа Валери Саул-иԥа
93.Шадиев Руслан Иусуԥ-иԥа»
Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org