Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Казбек Коков Рауль Ҳаџьымба Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш идиныҳәалеит

30.09.2018

Цәыббрамза 30 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш идиныҳәалеит Ҟабарда- Балкариатәи Ареспублика аамҭала Ахада инапынҵақәа назыгӡо Казбек Коков.

Адныҳәалараҿы, ҷыдала, иҳәоуп:

«Ҟабарда-Балкариа иқәынхо атәылауааи, хаҭала сара сыхьӡалеи гәык-ԥсык ала ишәыдысныҳәалоит Шәареи, аԥсуа жәлар зегьи Аԥсны Аҳәынҭқарра Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш.

Иҳаҩсыз ашықәсқәа аԥсуа жәлар рзы акыр иуадаҩыз аамҭан аҳәынҭқарра ашьақәыгылараҿы. Аамҭа кьаҿк иалагӡаны Аԥсны знысыз амҩа ахҳәаа азуа, иуҳәар ауеит, шәыжәлар рыԥсҭазаараҿы урҭ шҭоурыхтә шықәсқәаз.
Аҳәынҭқарра аԥсҭазаара ахырхарҭақәа зегьы рыҟны аихьӡарақәа ыҟоуп. Мҽхакыҭбаала имҩаԥысуа аиҭакрақәа аҳәынҭқарра аполитикатә ҭышәынтәалара арӷәӷәоит, Аԥсны анапхгара зҿлымҳара рырҭоит аекономика, асоциалтэ хырхарҭақәа ирыдҳәалоу азҵаарақәа, хымԥада, ари аус аҟны иара убас рылша рацәоуп аԥсуа жәлар.

Ҟабарда-Балкариеи Аԥсни жәытәаахыс ирыбжьоу аиҩызара еиднакылоит. Ҳара лахьынҵас иҳамоуп аицынхара, ҳацәгьеи ҳабзиеи акоуп, ҳаиҳабацәа иныҟәыргоз аиҩызареи аиашьареи еиқәҳархароуп. Ҳара аԥхьаҟагьы уи ҳахьчалароуп, ҳажәларқәа реизҳазыӷьаразы ҳусеицзура ҩаԥхьа иҳарҿиалароуп, иҳарӷәӷәалароуп.
Ҳашьцәа аԥсуа жәлар ирзеиӷьасшьоит аҭынчра, анасыԥ, аманшәалара, аизҳазыӷьара».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org