Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит Гамгьиа Валери Валикәа-иԥа (иԥсҭазаара иалҵра ашьҭахь) амедаль "Аиааиразы" ианашьаразы Аусԥҟа

28.09.2018

Цәыббрамза 28 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Гамгьиа Валери Валикәа-иԥа (иԥсҭазаара иалҵра ашьҭахь) амедаль "Аиааиразы" ианашьаразы Аусԥҟа.

Аусԥҟа атекст аҟны, ҷыдала иҳәоуп:

«Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны аиааира агараҿы илагаламҭазы амедаль "Аиааиразы" ианашьазааит асахьаҭыхҩы, аҳәынҭқарратә ҳамҭақәеи аҳәынҭқарратә дыргеи рескизқәа равтор Гамгьиа Валери Валико-иԥа (иԥсҭазаара иалҵра ашьҭахь)».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org