Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада асахьаҭыхҩцәа рцәыргақәҵа "Аибашьреи аҭынчреи аҧсуа сахьаҭыхҩцәа рырҿиараҿы" даҭааит

26.09.2018

Ахада асахьаҭыхҩцәа рцәыргақәҵа "Аибашьреи аҭынчреи аҧсуа сахьаҭыхҩцәа рырҿиараҿы" даҭааит

Цәыббрамза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба даҭааит Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы Аииаира агара 25 шықәса ахыҵра иазкыз асахьаҭыхҩцәа рцәыргақәҵа "Аибашьреи аҭынчреи аҧсуа сахьаҭыхҩцәа рырҿиараҿы".
A65A7558.JPGA65A6998.JPG


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org