Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада аҽыбҕаҟазаратә спорт азы Жәларбжьаратәи атурнир “Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Икубок” даҭааит

23.09.2018

Ахада аҽыбҕаҟазаратә спорт азы Жәларбжьаратәи атурнир “Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Икубок” даҭааит

Ахада Бзыҧ ақыҭаҟны имҩаҧысуаз аҽыбҕаҟазаратә спорт азы Жәларбжьаратәи атурнир “Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Икубок” даҭааит

Цәыббрамза 22 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Бзыҧ ақыҭаҟны имҩаҧысуаз аҽыбҕаҟазаратә спорт азы Жәларбжьаратәи атурнир “Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Икубок” даҭааит.

Аицлабрақәа рылагамҭазы аҳәынҭқарра Ахада Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ашықәсқәа раан иҭахаз аҽыбҕаҟазацәа рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит.

Атурнир бжь-еиҧхныҩрак рыла ишьақәгылан. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада ихьӡала аҧхьахә азы Аиҧхныҩраҟны аиааира агеит аҽыбҕаҟаза Мырзабек Каппушев напхгара зиҭоз “Запрет” захьӡыз Беслан Аҧхазаа иҽы.

Атурнир аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧган амилаҭтә хәмаррақәа:аҵәеигәыдҵара, аҽыбҕаҟазацәа ршьапылампылхәмарра.

 


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org