Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҧсны Асахьаҭыхҩцәа реидгыла алахәцәа дырҧылеит

19.09.2018

Цәыббрамза 19 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Асахьаҭыхҩцәа реидгыла алахәцәа дырҧылеит.

Аиҧылараан ирылацәажәан ауаажәларра-политикатә ҭагылазаашьа, Ахада официалтә визитла Шьамтәылатәи Арабтә Республикаҟны иҟазаара,иара убас Асахьаҭыхҩцәа реидгыла 80-шықәса ахыҵра инамаданы аусураҿы иаҭаху ацхыраара, хәҭа-хәҭала Амилаҭтә сахьаҭыхымҭатә галереиа ашьақәыргылара уҳәа реиҧш иҟоу азҵаарақәа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org