Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Урыстәылатәи аруаа рҭахара инамаданы Владимир Путин идышшылара

19.09.2018

Цәыббрамза 19 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Владимир Путин дидышшылеит Шьамтәылатәи Ареспубликаҟны аҳаирплан акаҳара иахҟьаны урыстәылатәи аруаа рҭахара инамаданы.

Адышшыларатә цҳамҭаҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Ҳаҭыр зқәу Владимир Владимир-иҧа, Аҧсны жәлар рыхьӡала, хаҭала сара гәалсра дула сшәыдышшылоит Шьамтәыла иҭахаз аҳаирплан акаҳара иахҟьаны урыстәылатәи аррамаҵурауаа рҭахара инамаданы.

Иҟалаз арыцҳараҿы ацәыӡ зауыз урыстәылатәи ажәлар, иҭахаз рыуацәа, рҭынхацәа ҳрыцгәырҩоит, рхьаа рыцеиҩаҳшоит».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org