Арцах Ареспублика Ахада Бако Саакиан Ахада дидышшылеит Аҧыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара инамаданы

Цәыббрамза 11 рзы Арцах Ареспублика Ахада Бако Саакиан Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба дидышшылеит Аҧыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара инамаданы.

Аацҳамҭаҿы, ҷыдала, иҳәоуп:

«Гәалсра дула исыдыскылеит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара иазку ажәабжь.
Геннади Леонид-иҧа ижәлари иааигәаны дыздыруаз зегьи ргәалашәараҿы даанхоит аҧышәа змоу анапхгаҩы, иҧсадгьыл Аҧсны апатриот иаша иаҳасабала. Уи хәызмам алагаламҭа ҟаиҵеит аҧсуа ҳәынҭқарра аргылараҿы, Аҧсны аекономика аҿиареи аизҳазыҕьареи рус аҿы.

Арцах Ареспублика ажәлари анапхгареи рыҟнытә, сара хаҭала Шәаргьы гәалсрыла сшәыдышшылоит ҳаиашьаратә Аҧсны жәлар, зыҧсҭазаара иалҵыз иуацәеи иҭынхацәеи ироуз харҭәаашьа змам ацәыӡ инамаданы, ишәзеиҕьасшьоит ахачҳара, агәамч».


Возврат к списку