Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы Ахантәаҩы дидикылеит

03.09.2018

Цәыббрамза 3 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба дидикылеит Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Баҭал Хагәышь.

"Аҧсуа Аҳәынҭқарра аргылараҿы ихадароу - абызшәа аус аурц азы хымҧада иаҧҵоу Аилак иадуп аҭакҧхықәра маҷӡам. Аконституциа ишаҳәо ала, аҧсуа бызшәа ҳәынҭқарратә бызшәоуп. Жәаҳәарада, абызшәа аҳәынҭқарратә бызшәак аҳасабала иҿиарц азы ари азҵаара акыр шықәса раахыс аус адулара ҳаҿуп, аха макьанагьы ауадаҩрақәа ыҟоуп аҟнытә иаҧҵоу аилак уи хылаҧшра аҭаны амҩа иқәнаҵалароуп. Абарҭ азҵаарақәа зегьы иахәҭоу ахылаҧшреи азнеишьеи рҭахуп
Иҟаҵоу маҷӡам, аха аофициалтә усбарҭақәа рыҟны, апарламент аҟны ҳбызшәа иахьынӡахәҭоу абжьы гаӡом. Хымҧада, иаҧсуоу аҧсуа бызшәа идыруазароуп аусурахь даннеиуа. Абри азҵаарагьы хылаҧшра аҭатәуп.

Шәара абарҭ азҵаарақәа рганахьала имҩаҧыжәго аусураҿы иахьа ихадароу иарбану, знеишьақәас ирышәҭои иқәгылоу азҵаарақәа, уадаҩрақәас ишәымои?”- аҵыхәтәан дазҵааит аҳәынҭқарра Ахада.

Баҭал Хагәышь Аилак аусура, аҧхьаҟатәи апланқәа дырзааҭгылеит.
“Афонд, ииашаны, иара афункциа нанагӡеит. Иаҧҵоуп Аилак, уи ала иара абызшәа астатус шьҭышәхит. Иахьа Аилак иазнархиеит иҭыжьуп азиндырратә, аекономикатә, адипломатиатә терминқәа ржәарқәа, аҭыжьра иазырхиоуп амедицинатә, арратә терминқәа ирызку ажәарқәа, аус адулара мҩаҧысуеит ажурналистцәа рзы ажәар, ашколтә жәар, аҭыжьра иазырхиоуп аҧсышәала уаанӡа иҟамыз Ажәытәӡатәиу аҭоурых аҧсышәала, Аџьаус арҵаразы арҵага шәҟәы аҧсышәала. 2019ш. рзы иазгәаҭоуп урҭ рҭыжьра. Иара убас, Аҳәынҭқарратә еилакы аҿаҧхьа иқәгылоуп араионтә усбарҭақәа рыҟны аҳәынҭқарратә бызшәа ахархәара, аҧсышәала ииашаны акыдҩыларақәа хылаҧшра рыҭара. Ари аус хацыркуп", - иҳәеит Баҭал Хагәышь.
3.jpg


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org