Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аҧсны Ахада Арцах Ареспублика аделегациа идикылеит

26.08.2018

Аҧсны Ахада Арцах Ареспублика аделегациа идикылеит

Нанҳәамза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба идикылеит Арцах Ареспублика аҟынтә аделегациа.

Аҳәынҭқарра Ахада асасцәа аҧсшәа реиҳәеит.
"Шәареи ҳареи, Алада Уаҧстәылеи, Приднестровиеи иеиҧшыз мҩакы ҳаицанысит. Иарбан жәларызаалак анхареи аҿиареи рзы азин рымоуп.
Агәра згоит, уи ус ишыҟалогьы. Иҟалоит, избанзар атәыла анапхгареи ажәлари ус ирҭахуп. Агәра згоит, Арцах Ареспублика аҭагылазаашьа шамоу Адунеи ажәларқәа рыгәҭа агыларазы.
Сара шәҳәынҭқарраҿы снеихьеит, шәтәыла агәалашәара бзиақәа сзыннажьит.
Иҭабуп ҳәа шәасҳәоит, иахьа ҳара шәахьҳацу. Арцах иқәынхо зегьы абзиарақәа рҧеиҧшзааит"-иҳәеит Ахада.
Арцах Аҳәынҭқарра Амилаҭтә Еизара адепутат Давид Мелкумиан Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадеи аҧсуа жәлари Жәларбжьаратәи азхаҵара амш рыдиныҳәалеит.
"Ҳара иҳамдыруазар, издыруада, Аиааира агара иацу ацәыӡқәа, изныстәу амҩа хьанҭа зеиҧшроу. Уи амҩа хыҧхьаӡара рацәала афырхацәа рыҧсҭазаарақәа ахҭынҵоуп.
Ҳара адунеи зегьы идҳарбеит, ҳҭаацәеи ҳанхарҭақәеи рыхьчара шҳалшо. Уажәшьҭа адунеи зегьы ҳаҩнаҭақәеи ҳҳәынҭқаррақәеи рҿы аҭынчра ашьақәыргылара шҳазыхиоу аныдҳарбаша аамҭа ааит. Аекономика хырбгалан, уи шьҭаҳхроуп. Абри аганахьала Аҧсны аҿырҧшы, Арцах Аҳәынҭқарра ауааҧсыра ргәы шьҭнахуеит. Ҳара ахә ҳаракны иаҳшьоит ҳҳәынҭқаррақәа рыбжьара имҩаҧысуа аусеицура"- иҳәеит Давид Мелкумиан.

12.jpg


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org