Ахада «Азхаҵара аныҳәа» захьӡу афотосахьақәа рцәыргақәҵа даҭааит

Ахада «Азхаҵара аныҳәа» захьӡу афотосахьақәа рцәыргақәҵа даҭааит

Нанҳәамза 26 рзы аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымра азхаҵара 10 шықәса ахыҵра иазкыз «Азхаҵара аныҳәа» захьӡу Ибрагим Ҷкадуеи Владимир Попови рфотосахьақәа рцәыргақәҵа даҭааит.
3.jpg

1.jpg


Возврат к списку