Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Дранда ақыҭаҿы аӡеихшарҭақәа дырҭааны ибеит

27.07.2018

  Ахада Дранда ақыҭаҿы аӡеихшарҭақәа дырҭааны ибеит

Ҧхынгәымза 27 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Дранда ақыҭан Аҧсны Аҳәынҭқарра асоциалтә-економикатә ҿиара ацхрааразы Аинвестициатә программа аҳәаа иҭагӡаны иргылаз аӡеихшарҭа акаҭақәа дырҭааны ибеит.

Аҳәынҭқарра ахада дахәаҧшны ибеит аусура иаларгоу аӡеизакырҭа, иара убас ақыҭауаа дырҧылеит. Ақыҭауаа Ахада иҭабуп ҳәа иарҳәеит.

«25 шықәса аӡы ҳамаӡамызт, уажәы аӡы сымоуп, исыбаргәуи. Ари аӡы ужәыргьы ҟалоит. Иҭабуп идуӡӡаны», - лҳәеит Дранда инхо аҧҳәыс Емма Шьакаиаҧҳа.

«Хаҭала сара сҟынтәии ақыҭауааи рыхьӡала Шәаргьы ақыҭа Администрациагьы иҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахуп. Аус ду ҳзыҟашәҵеит, ари адагьы аӡыршьҭрақәагьы дрыцқьеит», - иҳәеит ақыҭа иатәу Алик Гушьиан.

Ахада ақыҭауаа иҟарҵоз аџьшьарақәа рҭакс иҭабуп ҳәа ҳаҳәара аҭахӡам иҳәеит.

«Иҭабуп» ҳара иҳаҳәатәӡам. Ари аҳәынҭқарра иаусуп», - иаҵшьны иҳәеит аҳәынҭқарра Ахада.

Аҳәынҭқарратә еилахәыра «Аҧсныргылара» Адиректор хада Ҭемыр Тҟьебучаа аобиект дахцәажәеит.

"Зыӡбахә ҳәоу аобиект-еиҭаҵуеит, аусура хацыркын 2017ш.рзы. Иахьа иаҳҳәарц ҳалшоит аусура хыркәшоуп ҳәа. Аконракт 10 миллион мааҭ ақәхарџьуп, 13км.атрубақәа ыҵаҳҵахьеит, апроект аҿы изларбоу ала, 320 ҭаацәара ӡыла реиқәыршәара алыршоуп. Аӡеизакырҭатә ҭыҧ еиҭашьақәыргылоуп, аҵаулара 175м. ыҟоуп.

Ара алыкь даара ирацәан, имаҷымкәа аџьабаагьы адаҳбалеит. Иҟоуп иара убас ахатәы аиҵастанциа, иааизакны, аобиект зегьы еиқәыршәоуп. Аӡы ахаҭабзиаразы иахәҭоу агәаҭарақәа ирхыжьуп, анормақәа зегьы ирықәшәоит. Аусурақәа мҩаҧнагеит аҳәынҭқарратә еилахәыра "Аҧсныргылара" аргылара-еибыҭаратә усбарҭа"- иҳәеит Ҭемыр Тҟьебучаа.

 

 

1 (1).JPG
Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org