Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит Гәбаз Е.Ш. "Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз аҭҵаарадырра аусзуҩы" ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵаразы Аусҧҟа

25.07.2018

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада инапы аҵаиҩит Гәбаз Е.Ш. «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз аҭҵаарадырра аусзуҩы" ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵаразы Аусҧҟа.

Аусҧҟа атекст аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

 "Акыршықәса лыҵшәа бзиала аҭҵаарадырра аиҿкаареи аҵарауаа-биологцәа ҿарацәа реиҵааӡареи рус аҿы илагаламҭа дуқәа рзы ААР Аботаникатә институт адиректор, ақыҭанхамҩатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат ГӘБАЗ Едуард Шамиль-иҧа ихҵазааит «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз аҭҵаарадырра аусзуҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы”.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org