Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада автотранспорттә наплакқәа русура иазку аилацәажәара мҩаҧигеит

19.06.2018

Рашәарамза 19 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба автотранспорттә наплакқәа русура иазку аилацәажәара мҩаҧигеит.

Аҳәынҭқарра Ахада Аҧыза-министр инапы ианиҵеит зҿлымҳара азҭо аусбарҭақәа алархәны автотранспорттә наплакқәа русура аиҕьтәразы ажәалагалақәа азырхианы рцәыргара. Ахада ирыдигалеит ареспубликатә биуџьет аҟнытә иақәнагоу афинансзоужьра азгәаҭаны, араионтә пассаџьыртә наплакқәа (ААТН) реизакра алыршара иахәаҧшырц,.

Аҭыҧантәи абиуџьетқәа рыҟнытә апассаџьыртә наплакқәа рныҟәгаразы иҟоу аҧаразшәара (адотациа) ахьазымхо ҳасаб азуны, аҳәынҭқарра Ахада афинансқәа рминистр инапы ианиҵеит ҳазҭоу амчыбжь аҩныҵҟала Ахада Ирезервтә фонд аҟнытә иақәнагоу ацхыраара рырҭарц.

Аиҧылара иалахәын Аҧыза-министр Геннади Гагәлиа, Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Беслан Барцыц, Афинансқәа рминистр Џьансыхә Нанба, Аҟәа ақалақь Анапхгара Ахада Адгәыр Ҳаразиа, Аҟәа ақалақь Анапхгара Ахада ихаҭыҧуаҩ Леон Кәарҷиа.

 

 

 

 


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org