Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит Урыстәылатәи Афедерациа адгьылҵакыраҟны FIFA Ашьампылампыл асразы адунеи ачемпионат амҩаҧгара инамаданы атуристтә хықәкы ала иаауа атәым тәылауаа Аҧсны Аҳәынҭқарра аамҭала визада ралалара ашьақәыргыларазы Аусҧҟа

14.06.2018

Рашәарамза 13 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Урыстәылатәи Афедерациа адгьылҵакыраҟны FIFA Ашьампылампыл асразы адунеи ачемпионат амҩаҧгара инамаданы хықәкы ала иаауа атәым тәылауаа атуристтә Аҧсны Аҳәынҭқарра аамҭала визада ралалара ашьақәыргыларазы Аусҧҟа.

«Аҧсны Аҳәынҭқарра алҵреи алалареи рзы аҧҟара» Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәан ахәҭаҷқәа 6; 24 инарықәыршәаны, Урыстәылатәи Афедерациа адгьылҵакыраҟны FIFA Ашьампылампыл асразы адунеи ачемпионат амҩаҧгара инамаданы:

​1.  2018 шықәса лаҵарамза 15 инаркны нанҳәамза 1 аҟынӡа атуристтә хықәкы ала иаауа атәым тәылауаа ақәиҭзааит визада аҧсны-урыстәылатәи аҳәааҟны аужьырҭа апунктқәа рыла Аҧсны Аҳәынҭқарра алалара.

​2. Иаанкылазааит лаҵарамза 15 инаркны нанҳәамза 1 аҟынӡа «Аҧсны Аҳәынҭқарра хазы игоу атәымтәылауаа визада ралалара ашьақәыргыларазы» 2016 шықәса лаҵарамза 30 аҟнытә № 172 Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусҧҟа аиҵапунктқәа 1; 2 русура.

​3. Абри Аусҧҟа аусура Қырҭтәыла атәылауаа аҵанакӡом».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org