Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Башкириатәи Амедицинатә университет аделегациа идикылеит

08.06.2018

Ахада Башкириатәи Амедицинатә университет  аделегациа идикылеит

Рашәарамза 8 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Башкириатәи Амедицинатә университет аделегациа идикылеит.

Ахада асасцәа бзиала шәаабеит ҳәа реиҳәеит.

«Аусеицура азҵаарақәа рганахьала Агәабзиархьчара аминистрреи егьырҭ амедицина иадҧхьалоу аусбарҭақәеи рыҟнытә адгылара шәыҭахоит. Ҳара ҳзы акраҵанакуеит Урыстәылатәи Афедерациеи ҳареи аизыҟазаашьақәа ҳабжьаҵара. Сара издыруеит Аҧышәаратә паталогиеи атерапиеи ринститут аус ацуразы адокумент аҵаҩра ишазхиоу. Ари иуникалтәу институтуп, иаҳҭахуп асовет аамҭазы уа имҩаҧысуаз аусурақәа ирыцҵазар. Ауниверситетқәа рганахьала аусеицура атәы ҳҳәозар, ҳгәы иаанагоит иҟоу аимадарақәа ирызҳалоит ҳәа, азҧхьагәаҭақәагьы аҧышәаҟны рынагӡара алыршахоит ҳәа», - азгәеиҭеит аҳәынҭқарра Ахада.

Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә университет аректор Алеко Гәарамиа иҳәеит ҩ- университетк реимадара хәарҭа ду шрымоу, аквалификациа ашьҭыхра аусхкгьы убрахь иналаҵаны. Уи иара убас иҳәеит аусеицуразы иазҧхьагәаҭоу шмаҷым, ҷыдала, азеиҧш магистратура аҧҵаразгьы.

Башкириатәи аҳәынҭқарратә медицинатә университет аректор Валентин Павлов Ахада иҭабуп ҳәа иеиҳәеит адкылара иҟаиҵаз ази Башкириатәи Амедицинатә университет аус ацура аус адгылара ахьаиҭои рзи.  

«Ҳара ҳаигәырҕьоит иқәгылоу ауснагӡатәқәа рынагӡара ахьалыршахо. Мышкы мцац еиуеиҧшым ахырхарҭақәа рыла аус еицаҳамуа. Ҳара ҩ-усхкык рыҟны қәҿиарала аус еицаҳуеит - аҭҵаарадырреи аҵараиуреи рыҟны. Аизыҟазаашьа бзиақәа ҳабжьоуп Алеко Алексеи-иҧеи ҳареи. Аспециалистцәа алекциақәа ирыҧхьоит. Ҳара ҳзы гәахәароуп АПА АИ ҳареи официалла аусеицура ахьҳацхыркуа. Аҩбатәи ахырхарҭа – ари астудентцәа аҧышәа рахыжьроуп. Ҳординаторцәеи ҳастудентцәеи алшара рымоуп шәара шәреспубликатә хәышәтәырҭаҟны аҧышәа ахысразы. Ари лагаламҭа дууп аҧхьаҟатәи аусеицуразы», - иазгәеиҭеит Валентин Павлов.

б 2.jpg  

 A65A1854.JPG

 


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org