Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҧснытәи аҳәынҭқарратә драматә театр Адиректор хада Нодар Ҷанба аколлектив дыдирдырит

08.06.2018

Ахада Аҧснытәи аҳәынҭқарратә драматә театр Адиректор хада Нодар Ҷанба аколлектив дыдирдырит

Рашәарамза 8 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧснытәи аҳәынҭқарратә драматә театр Адиректор хада, Аҧсны Жәлар рартист Нодар Ҷанба аколлектив дыдирдырит.

«Аҧсуа театр – ҳкультура акрызҵазкуа хәышҭаараны иҟан. Ианакәызаалакгьы ус иҟан, ус ауп ишыздыруа. Акыр шықәса раахыс, сара аҳәынҭқарра сахагылоижьҭагьы абри аимак-аиҿак ыҟоуп. Абра иҟаз аимак есааира еицәахон акәымзар, даҽакала, еилибакаарала аҭагылазаашьа аҭышәныртәалара амуит. Ари атеатр ахьӡ шьҭнахуам. Ҳаицәажәеит зныкымкәа, ҩынтәымкәа аха аилибакаара ҟамлеит. Ҳауаажәлар ибзианы иргәалашәоит, саргьы издыруеит атеатр аҟны иҟаз аҧсҭазаара. Ҳаиҳабацәа атеатр аҟны иаҳдырбоз ҿырҧшыган ҳара ҳзы.

Атеатр аҟны аизыҟазаашьақәа еиҕьхароуп. Ари ҳәынҭқарратә театруп, хыҧхьаӡара рацәала ахәаҧшцәа аднаҧхьало иҟаҳҵароуп», - иҳәеит Ахада, Нодар Ҷанба ддырдыруа.  

Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз Аҧснытәи аҳәынҭқарратә драматә театр актиор Роман Сабуа иҳәеит Адиректор ҿыц иаҭара аколлектив зегьыҵәҟьа шақәшаҳаҭым. Иазгәеиҭеит иҳаҩсыз ахышықәса аҩныҵҟала ақәыргыламҭақәа рхыҧхьаӡара ишазҳаз.

Ахада иҳәеит атеатр аҩныҵҟатәи аимак аиааира шалымшаз.

«Иҟоуп иеиҿагылоу ҩ-ганк. Анҭгьы арҭгьы рыҩныҵҟа иҟоуп актиорцәа, арежиссиорцәа бзиақәа. Аха командакны аҽидкылара шәылымшеит. Акомиссиа аҧҵан, арҭ азҵаарақәа акыраамҭа ирылацәажәон ара. Абри акомиссиа сара снапы ианнаҵаз аӡбамҭа садгылоит саргьы. Директор хадас дшәыдгалахоит адунеи аҿы иеицырдыруа аҟаза Нодар Ҷанба. Аӡәгьы дамххаӡом, аколлектив иалоу дасу иҭыҧ аҿы иус наигӡалоит. Зегьы шәҽеидкыланы аусура шәалагароуп», - иҳәеит аҳәынҭқарра Ахада.

Нодар Ҷанба аиҧылара иалахәыз иреиҳәеит абалеттәи аоператәи спектакльқәа рықәыргылараҟны имоу жәларбжьаратәи аҧышәа атәы. Аоператә қәыргыламҭақәа реиҿкаара еиҳагьы иуадаҩуп, иҳәеит Нодар Ҷанба. Убри инаваргыланы иҳәеит атеатр аҩныҵҟатәи аҧсҭазаара атәы цәгьамкәа ишидыруа, атеатртә ҟазареи атеатр аусуреи ирызку ишәҟәы аҭыжьра ишазхиоу. Амаҵура ҿыц аҟны уснагӡатә хаданы аӡбахә иҳәеит аҧсуа культура аҿиара иазку аколлектив аусуразы аҭагылазаашьа аҧҵара.65.jpg

 


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org