Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Ацқьара амш далахәын

24.05.2018

Ахада Ацқьара амш далахәын

Лаҵарамза 24 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Ацқьара амш далахәын.

"Асабшатәи арыцқьарақәа рыла мацара ҳара ҳтәылаҿы ацқьара ҳзышьақәыргылаӡом. Есҽны аусура аҭахуп, ақаклақь аиҿкаара иаҿу рџьабаа ҳаҭыр ақәаҳҵароуп. Рыцҳарас иҟалаз, ари анаҳзеилымкаауагьы ыҟоуп. Ҳара иеиҿаҳкаауа ақалақьтә еилазаарақәа иацырҵароуп. Урҭ иҟарҵо шмаҷымгьы, иазхаӡом, уи ақалақь ҭагылазаашьас иамоу иаҳәоит. Ара ақалақьтә усбарҭақәа  тәамҩахә рымаӡамкәа аус руазароуп. Асабшазтәи арыцқьарақәа мҩаҧугалар ҟалоит, аха ас мацара апроблемақәа зегьы ҳзыӡбаӡом”, - иҳәеит аҳәынҭқарра Ахада.

Ацқьара амш иара убас иалахәын Ахада Иусбарҭа анапхгареи аусзуҩцәеи.

A65A2738.JPG

A65A2811.JPG


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org