Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Гәдоуҭа ақалақь даҭааит

11.05.2018

Ахада Гәдоуҭа ақалақь даҭааит

Лаҵарамза 11 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Гәдоуҭа араион Ахада Руслан Ладариа далархәны имҩаҧигаз аусуратә еиҧылара ашьҭахь Гәдоуҭа даҭааит.

Ахада ақалақь аҟны имҩаҧысуа Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра амузеи аргыларатә усурақәа рымҩаҧысшьа гәеиҭеит. Аргыларатә усурақәа рнапхгаҩы, ЗҲӘА "Готика"адиректор Игор Амыҷба иҳәеит аргыларатә усурақәа рыцҵаразы аҧара шазымхо атәы.

Ахада Аҧыза-министр инапы ианиҵеит иааиуа амчыбжь азы аусурақәа рыцҵаразы афинанстә хархәагақәа рыҧшаара. Аҧыза-министр Геннади Гагәлиа арҿыцра-ргыларатә усурақәа рнапхгаҩцәа ирыдиҵеит иааиуа амзацыҧхьаӡа рзы аныхтәқәа рхарџьынҵа аздырхиарц.

Аҳәынҭқарра Ахада амшын аҧшаҳәа дахәаҧшны ибеит аҿар раҧшьгарала аҭыҧқәа ррыцқьареи ахҳәцәқәа рышьҭаҵареи аусмҩаҧгатәқәа ахьеиҿкааз. Аҳәынҭқарра Ахада ахә ҳаракны ишьеит аҿар имҩаҧыргаз аусура, иаҵшьынгьы иҳәеит араион анапхгара рнапы ианиҵеит урҭ иаҭаху адгылара рыҭара.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org