Аџьынџьтәылатә eибашьра Дуӡӡа аветеранцәеи Аҧсны жәлари Аиааира Амш рыдныҳәалара

Аџьынџьтәылатә eибашьра Дуӡӡа аветеранцәеи Аҧсны жәлари Аиааира Амш рыдныҳәалара

Лаҵарамза 9 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада 1941-1945 шш. Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аветеранцәеи Аҧсны жәлари Аиааира Амш рыдиныҳәалеит.

Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар! Ҳаҭыр зқәу ҳветеранцәа!

Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит иҧшьоу Аиааира Амш! Наунагӡа хашҭра ақәымкәа иаанхоит асовет жәлари асовет архәҭақәеи анемец-фашисттә мпыҵахалаҩцәа ирҿагыланы ақәҧараҿы  иаадырҧшыз агәымшәара! Миллионҩыла рхы ақәырҵеит аҭынчра, ахақәиҭра! Ҳара агәадура ҳнаҭоит Аҧсадгьыл ду ахьчара иазкыз ашьаарҵәыратә мҩа хьанҭа фырхаҵарыла иахьанысыз зықьҩыла Аҧсны аҵеицәа нагақәа !  

Мҽхакыла егьырҭ атәылақәа раасҭа акырӡа ишеиҵазгьы, 22 –ҩык Аҧсны аҳәынҭқарра  ахаҭарнакцәа хьӡырҳәагақәа    Асовет Еидгыла Афырхацәа ҳәа ахьӡ ҳаракқәа рҽаҧсартәит! Урҭ хьаҵрак ҟамҵакәа, хацәынмырха еибашьуан еиуеиҧшым афронтқәа рҿы.

Аибашьра ду аҭоурых аҿы хашҭра зқәым даҟьақәаны иаанхеит Кавказ ахьчара иазкыз афырхаҵаратә  хҭысқәа! Иара убас аҭыҧ ҷыда ааннакылоит атыл аусзуҩцәа тәамҩахә, лацәааихьшь ҟамҵа афронт иарҭоз ацхыраара!

Рыхьӡ кашәара ақәымзааит Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡаҿы  Зыҧсадгьыл зхы ақәызҵаз зегьы! Агәамчи, ашықәсынҵыра дуи Анцәа ишәаҭәеишьааит аныҳәа ду иаҧыло  ҳветеранцәа! Иҟалааит аҭынчра, аманшәалара, ишәҭыкакаҷлааит ҳаҧсадгьыл Аҧсынтәыла!


Возврат к списку