Александр Бортников Рауль Ҳаџьымба Имшира идиныҳәалеит

Хәажәкырамза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба ииубилеи идиныҳәалеит Урыстәыла Ашәарҭадара Афедералтә маҵзура Александр Бортников.

Адныҳәалараҿы, ҷыдала, иҳәоуп:

«Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит 60-шықәса шәхыҵра!

Гәахәарыла иазгәаҳҭоит шәиубилеи шәыҧсҭазаара ашәымҭазы шәахьаҧыло. Аҧсны Аҳәынҭқарра аҳәынҭқарратә маҵзура ду аҟны Шәара аҧышәа змоу аполитик иаҳасабала шәхы аашәырҧшит, аҧсуа жәлар шәыгәра ргоит, урыстәылаа ҳаҭыр ду шәықәырҵоит.

Алахьынҵа ишәыднагалалак ауадаҩрақәа, акыр аҭакҧхықәра зцыз аҭыҧқәа рыҟны, ҳазҭагылоу аамҭазтәи аҭоурых аӡыблараҿгьы, аибашьратә хҭысқәа раангьы Шәара иреиҕьыз аҟазшьақәа раарҧшра шәылшон, апрофессионализм ҳаракы, ауал ацәхьамҵра, ахачҳара, афырхаҵара . Шәара шәполитикатә еихьӡарақәа есқьынгьы ирыцуп ааҧсарада аусура, агәаҕьра, аҭакҧхықәра, аҭагылазаашьа аилкаара, ачекист иӡрыжәра. Шәара шәусура уасхырс иазышьҭоуп Аҧсны амилаҭтә интересқәа ииашаны реилкаара, уи аҧхьаҟагьы аҧсуа ҳәынҭқарра арҕәҕәара иазкны имҩаҧыжәго аусура шьаҭас иамоуп.

Ҳара Урыстәылатәи Афедерациа Ашәарҭадара Афедералтә маҵзураҟны ахә ҳаракны иаҳшьоит иҳабжьоу аилибакаареи ҳажәларқәа рыхьчареи ринтересқәа рзықәҧареи, урҭ жәларбжьаратәи аренаҟны рыхьӡ ашьақәырҕәҕәареи, атәылахьчара азеиҧш наӡаӡаара арҕәҕәареи, ихьыҧшым аҧсуа ҳәынҭқарра қәыҧш аҳәынҭқарратә ҳәаа ахьчареи рыҟны ҳусеицуреи.

Ҳаҭыр зқәу Рауль Џьумка-иҧа, ишәзеиҕьасшьоит агәабзиара, агәамч акыр шықәса, ақәҿиарақәа аҳәынҭьқарратә маҵура ҳаракы аҟны, аихьӡара ҿыцқәа, ишәзааигәоу ауаа рганахьала ҧсахрада адгылара».

 

 


Возврат к списку