Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Ианварби Екба «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара ианашьаразы Аусҧҟа

Хәажәкырамза 14 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Ианварби Екба «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара ианашьаразы Аусҧҟа.

Аусҧҟаҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Аекологиа аҭҵаарадырра аҳасабала аҿиараҿы алагаламҭа ду азы, иара убас зыквалификациа ҳараку аҵарауаа реиҵааӡаразы академик Екба Ианварби Али-иҧа ианашьазааит Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара». 


Возврат к списку