Ахада инапы аҵаиҩит Мелик Керселиан «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара ианашьаразы Аусҧҟа

Хәажәкырамза 15 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Мелик Керселиан «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара ианашьаразы Аусҧҟа.

Аусҧҟаҟны, ҷыдала, иҳәоуп: 

«Шықәсырацәалатәи лыҵшәазмоу аусуразы, ауаажәларра-политикатә усура активла аҽалархәразы КЕРСЕЛИАН Мелик Ардаш-иҧа ианашьазааит «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара».


Возврат к списку