Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит азеиҧштәылауаҩратә шәҟәқәа Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа рыҭара азҵаарақәа ирызкны

07.03.2018

Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит азеиҧштәылауаҩратә шәҟәқәа Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа рыҭара азҵаарақәа ирызкныХәажәкырамза 7 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба имҩаҧигеит азеиҧштәылауаҩратә шәҟәқәа Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа рыҭара азҵаарақәа ирызкыз аилацәажәара.

Аҳәынҭқарра Ахада Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра анапы ианиҵеит мчыбжьык аҩныҵҟала ишьақәыргылоу аҧҟара инақәыршәаны Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа иҿыцу атәылауаҩратә шәҟәқәа рыҧсахраан ауадаҩрақәа рызцәырызго азинтә гхақәа раҧыхра иазку атәылауаҩразы азакәанҧҵара аҧсахрақәа ралагаларазы ажәалагалақәа рцәыргара.

Араионқәа ртәылауаҩратә шәҟәқәа рмаҵзуракәа реиҳабацәа аҳәынҭқарра Ахада адырра ирҭеит атәылауаҩшәҟәы ҿыцқәа ирырҭахьоу, аҭара иазхиоу, адокументқәа аус рыдулараҟны иҟоу рхыҧхьаӡаразы, иара убас аамҭала анхаразы адокумент иазку арбагақәа рзы. Ҳазҭагылоу аамҭазы зынӡа ирыҭоуп 52 800 азеиҧштәылауаҩратә шәҟәқәа.

Рауль Ҳаџьымба аилацәажәара иалахәыз, ҷыдала, Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра, араионтә администрациақәа рхадацәа ирыдиҵеит ауааҧсыра атәылауаҩшәҟәқәа рыҧсахра шаҭаху азы ааҧхьара зцу аинформациатә усура амҩаҧгара.

Аиҧылара иалахәыз иргәаладыршәеит «2016 шықәсазтәи Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаҩ ишәҟәы азы Аҧҟара» аҧсахра алагаларазы» Ақәҵара инақәыршәаны азеиҧштәылауаҩратә шәҟәқәа ржәытә қәырҧшқәа зегьы шҵабыргу 2018 шықәса ҧхынҷкәынмза 31- нӡа.

Ахада Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра анапы инаиҵеит иара убас аамҭала анхаразы адокумент аҭаразы аусура арццакра.
Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org