Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Владислав Арӡынба Имемориал аҧхьа ашәҭшьҭаҵара иазкыз ацеремониа далахәын.

04.03.2018

Ахада  Владислав Арӡынба Имемориал аҧхьа ашәҭшьҭаҵара иазкыз ацеремониа далахәын.

Хәажәкырамза 4 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Актәи Ахада Владислав Арӡынба Имемориал аҧхьа ашәҭшьҭаҵара иазкыз ацеремониа далахәын. 

2010 шықәса хәажәкырмаза 4 рзы  Аҧсны Аҳәынҭқарра Актәи Ахада Владислав Григори-иҧа Арӡынба иҧсҭазаара далҵит. Аҧсны Аҳәынҭқарра Актәи Ахада Имемориалтә комплекс гылоуп иқыҭа гәакьа Ешыра 1992-1993 шықәсқәа рызтәи Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ацәаҳәаҟны.

IMG_8248.JPG


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org