Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура 25 шықәса ахыҵра иазкыз аусмҩаҧгатә даҭааит

20.12.2017

Ахада Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура 25 шықәса ахыҵра иазкыз аусмҩаҧгатә даҭааит

Ҧхынҷкәынмза 20 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Р. Гәымба ихьӡ зху Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә филармониаҟны имҩаҧысыз Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура 25 шықәса ахыҵра иазкыз аусмҩаҧгатә даҭааит.

Аҳәынҭқарра Ахада Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура аветеранцәеи аусзуҩцәеи аныҳәамш рыдиныҳәалеит.

***

Акыр иаҧсоу аҩызцәа!

Иахьа Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура аҧҵоижьҭеи 25 шықәса ахыҵра азгәаҳҭоит! Ари арыцхә аҭоурых ду амоуп.

Шәара шәзанааҭ ишиашоу ҳҳәынҭқарра амилаҭтә интересқәа рыхьчареи Аҧсны ахақәиҭреи ирыдҳәалоуп. Аҳәынҭшәарҭадара амаҵзураҟны аус руеит зхы иамеигӡо, лассы-лассы, имариам, ишәарҭоу адҵақәа назыгӡо ауаа.

АШӘА аррамаҵзуҩцәа инарыгӡо ароль ахә ашьара уадаҩуп аҳәаа иаҧну адгьылҵакыраҟны ианҭычрамыз, аибашьрашьҭахьтәи аамҭақәа раан ашәарҭадара алыршараҿы. Хамеигӡарада ахыдҵа аҵыхәтәанынӡа анагӡара – изышьцылоу усуп ҳҳәынҭшәарҭадара аусбарҭақәа русзуҩцәа.

Иҭабуп ҳәа раҳҳәоит аветеранцәа ззанааҭтә ҧышәа аҳәынҭқарра ашәарҭадара аҧҵара иазку аусура ауасхыр ашьҭаҵара зылшаз.

Аҳәынҭшәарҭдаратә усбарҭақәа рыҟны амаҵзураҟны иҟоу ҷыдала ирылшо адагьы, урҭ рылшара аҟазшьа, алеишәа ҕәҕәа ацзароуп.

Абри амш аҽны иаҳгәалаҳаршәоит зыҧсадгьыл ахьчара зхы ақәызҵаз Аҧсны аҵеицәа.

Аҭакҧхықәра ҳаракы зцу аҳәынҭқарратә усура знапы алаку, ламысцқьала Аҧсны жәлар рымаҵ зуа зегьы ирзеиҕьасшьар сҭахуп аихьӡарақәа.  


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org