Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Сократ Аџьынџьал дидикылеит

11.12.2017

Ҧхынчқәынмза 11 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба дидикылеит аҳәынҭқарратә, ауаажәларратә усзуҩы, ауаажәларратә палата алахәҩы, «Ахьӡ-Аҧша» аорден II аҩаӡара занашьоу Сократ Аџьынџьал 80-шықәсаихыҵратәи аиубилеи инамаданы.

Ахада Сократ Аџьынџьал аҧсшәа иеиҳәеит.

«Сара сазгәдууп Шәаргьы саргьы қалақьк ҳахьалҵыз. Шәыздыруеижьҭуеи акыр ҵуеит, шәусура атәы здыруеит асоветтә аамҭақәа раахыс. Абри аамҭазы, амилаҭ-хақәиҭратә қәҧараан Аҧсны аҿаҧхьа иқәгылаз азҵаарақәа здыруаз, урҭ рыӡбара иалахәыз ауаа еидкылатәын. Ари зегьы ирылшомызт.

Исгәалашәоит аибашьра анцозтәи ахҭысқәа, Мрагыларатәи афронт ахь шәнеира. Уи аган аҟны ахеиқәырхаразы имҩаҧгаз, иара убас аибашьра ашьҭахьтәи ашықәсқәа раангьы атәыла аиқәырхараҿы шәылшамҭақәа. Абарҭ аамҭа хьанҭақәа раан ҳтәыла еиқәхеит зегьы аӡәк иеиҧш ҳаидгылан азы.

Иҭабуп ҳәа шәасҳәоит, бзиарас иҟоу зегьы шәзеиҕьасшьоит Шәымшира аҽны. Агәра ганы сыҟоуп Шәара шәҧышәа, шәдыррақәа аҳәынҭқарра аҧхьаҟатәи аҿиараҟынгьы иаҭахны ишыҟало, уи азы агәамчи алшареи Шәар ишәымоуп», - иҳәеит Ахада.

Сократ Аџьынџьал аҳәынҭқарра Ахада иҭабуп ҳәа иеиҳәеит адныҳәалареи адкылареи рзы .

«Аиашазы, сықәлацәеи сареи Аҧсны акәша-мыкәша имҩаҧысуаз ахҭысқәа ҳрылахәын.Сара сзы гәахәароуп ҳҳәынҭқарра аргылара иазкыз ҳзеиҧш ус аҿы сыхәҭаа ахьалоу. Гәадуроуп сара сзы ҳазлагаз аус иахьа анагӡара, иеизҳазыҕьо аҳәынҭқарра аргылара иахьаҿу. Ауадаҩрақәа есымшагьы иҟан, урҭ иахьагьы иҟоуп, аха урҭ ириааилатәуп. Сгәы иаанагоит зегьы ҳаидгыланы иреиҕьу ҳҵеицәа зхы зқәырҵаз, аҳәынҭқарра аргылара ҳалшоит ҳәа», - абас иҳәеит Сократ Аџьынџьал. 


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org