Аҧсны Ахада Александр Чачба (Шервашиӡе) иусумҭақәа рцәыргақәҵа аартра даҭааит

Аҧсны Ахада Александр Чачба (Шервашиӡе) иусумҭақәа рцәыргақәҵа аартра даҭааит

  Ҧхынҷкәынмза 13 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба раҧхьатәи аҧсуа профессионалтә сахьаҭыхҩы Александр Чачба (Шервашиӡе) иусумҭақәа рцәыргақәҵа аартра даҭааит Аҧсны Аҳәынҭқарра Асахьаҭыхҩцәа реидгыла Ацәыргақәҵатә зал хадаҟны.   


Возврат к списку