Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аҧсны Ахада инапы аҵаиҩит «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз афымцамч аусзуҩы» ҳәа Аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы» Аусҧҟа

22.11.2017

Абҵарамза 20 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз афымцамч аусзуҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы» Аусҧҟа.

Аусҧҟа атекст аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Аҧсны афымцамч аҿиараҟны илагамҭаазы, азыҟаҵара змоу акадрқәа реиҵааӡараҟны илшамҭақәа рзы Вершинин Виктор Леонид-иҧа «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз афымцамч аусзуҩы ҳәа Аҳаҭыртә хьӡы ианашьазааит».Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org