Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада Рамзан Кадыров Чечентәылатәи Ареспублика амш идиныҳәалеит 06.09.2021
Ахада Рамзан Кадыров Чечентәылатәи Ареспублика амш идиныҳәалеит

Имҩаԥысит Аԥсны Ахадеи Ваге Петросиан напхгара ззиуаз Архангельсктәи аобласт аделегациеи реиԥылара 03.09.2021
Имҩаԥысит Аԥсны Ахадеи Ваге Петросиан напхгара ззиуаз Архангельсктәи аобласт аделегациеи реиԥылара

Ахада УА аекономикатә ҿиара аминистр Д. Вольвач напхгара ззиуаз аделегациа злахәыз аусуратә еиԥылара мҩаԥигеит 02.09.2021
Ахада УА аекономикатә ҿиара аминистр Д. Вольвач напхгара ззиуаз аделегациа злахәыз аусуратә еиԥылара мҩаԥигеит

Ахада Арцах ажәлар Ареспублика амш рыдиныҳәалеит 02.09.2021
Ахада Арцах ажәлар Ареспублика амш рыдиныҳәалеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа амаҵзуратә автомашьына аҳәынҭқарра ахарџь ала иааимхәаӡеит 01.09.2021
Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа амаҵзуратә автомашьына аҳәынҭқарра ахарџь ала иааимхәаӡеит

Аслан Бжьаниа Ҟабарда-Балкариа Ахада Ареспублика амш идиныҳәалеит 01.09.2021
Аслан Бжьаниа Ҟабарда-Балкариа Ахада Ареспублика амш идиныҳәалеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа аҵаҩцәеи, арҵаҩцәеи, аҭаацәеи ирыдиныҳәалеит аҵарашықәс ҿыц алагамҭа 01.09.2021
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа аҵаҩцәеи, арҵаҩцәеи, аҭаацәеи ирыдиныҳәалеит аҵарашықәс ҿыц алагамҭа

Ахада Чечентәыла Ареспубликаҟынтә аделегациа идикылеит 30.08.2021
Ахада Чечентәыла Ареспубликаҟынтә аделегациа идикылеит

Ахада Александр Лукашенко Иирамш инамаданы адныҳәалара ҟаиҵеит 30.08.2021
Ахада Александр Лукашенко Иирамш инамаданы адныҳәалара ҟаиҵеит

Аҳәынҭқарра Ахада Урыстәыла Аҧсны Ахьыҧшымра азханаҵеижьҭеи 13 ш.аҵра инамаданы имҩаԥысыз аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа дрылахәын 26.08.2021
Аҳәынҭқарра Ахада Урыстәыла Аҧсны Ахьыҧшымра азханаҵеижьҭеи 13 ш.аҵра инамаданы имҩаԥысыз аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа дрылахәын

Ахада Аԥсны жәлар Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымра жәларбжьаратәи азхаҵара амш рыдиныҳәалеит 26.08.2021
Ахада Аԥсны жәлар Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымра жәларбжьаратәи азхаҵара амш рыдиныҳәалеит

Ахада Урыстәылатәи Афедерациа Аиҳабыра Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ А.В. Новак Иирамш идиныҳәалеит 23.08.2021
Ахада Урыстәылатәи Афедерациа Аиҳабыра Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ А.В. Новак Иирамш идиныҳәалеит

Аҧснытәи аделегациа Нижегородтәи аобласт аҟны рофициалтә ныҟәараан аԥшьаҭыԥқәа ирҭааит 22.08.2021
Аҧснытәи аделегациа Нижегородтәи аобласт аҟны рофициалтә ныҟәараан аԥшьаҭыԥқәа ирҭааит

А.Кәыҵниа напхгара ззиуа аделегациа Нижни Новгород 800 ш. ахыҵра иазку аныҳәатә усмҩаҧгатәқәа ирылахәуп 21.08.2021
А.Кәыҵниа напхгара ззиуа аделегациа Нижни Новгород 800 ш. ахыҵра иазку аныҳәатә усмҩаҧгатәқәа ирылахәуп

Ахада аилацәажәара мҩаԥигеит иактуалтәу азҵаарақәа жәпакы ирызкны 20.08.2021
Ахада аилацәажәара мҩаԥигеит иактуалтәу азҵаарақәа жәпакы ирызкны

 Ахада Хатәгәаԥхарала еибашьуаз имш азы адныҳәалара ҟаиҵеит 15.08.2021
Ахада Хатәгәаԥхарала еибашьуаз имш азы адныҳәалара ҟаиҵеит

Ахада Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа рымш аҽны Амемориал аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит 14.08.2021
Ахада Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа рымш аҽны Амемориал аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит

Аслан Бжьаниа Мусса Егзакь Иирамш идиныҳәалеит 13.08.2021
Аслан Бжьаниа Мусса Егзакь Иирамш идиныҳәалеит

Ахада адунеи аҟны еицырдыруа аоператә шәаҳәаҩы, Аԥсни Урыстәылеи жәлар рартист Хьыбла Гьерзмаа дидикылеит 12.08.2021
Ахада адунеи аҟны еицырдыруа аоператә шәаҳәаҩы, Аԥсни Урыстәылеи жәлар рартист Хьыбла Гьерзмаа дидикылеит

Ахада еицырдыруа Урыстәыла аҳәынҭқарратә усзуҩы Пиотр Пимашков иҧсҭазаара иалҵра инамаданы адышшылара ҟаиҵеит 12.08.2021
Ахада еицырдыруа Урыстәыла аҳәынҭқарратә усзуҩы Пиотр Пимашков иҧсҭазаара иалҵра инамаданы адышшылара ҟаиҵеит


Новости 21 - 40 из 2299
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org