Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада «Гәниа А.С. «Ахьӡ-Аԥша» Аорден ахԥатәи аҩаӡара ианашьаразы» Аусԥҟа инапы аҵаиҩит

17.11.2017

Абҵарамза 16 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба «Гәниа А.С. «Ахьӡ-Аԥша» Аорден ахԥатәи аҩаӡара ианашьаразы» Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

Аусԥҟа атекст аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Апедагогикатә усураҟны, изызҳауа аҿар рырҵара-ааӡаратә процесс аҟны илшамҭақәа рзы Очамчыра араион аҵара аҟәша ԥасатәи аиҳабы Гәниа Александр Степан-иԥа ианашьазааит «Ахьӡ-Аԥша» Аорден ахԥатәи аҩаӡара». 


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org