Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Рауль Ҳаџьымба Барон Вака диҧылеит

12.11.2017

Рауль Ҳаџьымба Барон Вака диҧылеит

Абҵарамза 12 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Науру Ареспублика Ахада Барон Вака диҧылеит.

Рауль Ҳаџьымба: Ҳаҭыр зқәу Апрезидент, Аҧсны шәахьаҭааз ҳара ҳзы игәахәара дууп. Аҧсни Науруи реимадарақәа 2009 шықәса раахижьҭеи аҿиарамҩа ианылеит, адипломатиатә еизыҟазаашьақәа анрыбжьарҵаз инаркны. Урҭ ҳаҩтәылак реиҩызареи русутә еиныррақәеи рырҭбааразы алшара ҳарҭеит. Ари аамҭа иҭагӡаны Науру Ареспублика аделегациақәа жәпакы усутә визитла Аҧсны иаҭаахьан. Иахьагьы аҭагылазаашьа ҳамоуп ҳаизыҟазаашьақәа рыҿиара аихаҳаразы иӡбатәу азҵаарақәа рылацәажәара. Ҳгәы иалоу ак ауп – уажәтәи шәвизит аамҭала иахькьаҿу. Анаҩстәи шәаара иалагӡаны ҳтәыла аҭыҧҧшӡарақәа жәбаразы, ҳауаажәлари шәареи иааигәаны шәеибадырразы аамҭа еиҳаны ишәоуп ҳәа ҳгәыҕуеит. Бзиала шәаабеит!

Барон Вака (ишеиҭагоу еиҧш): Иҭабуп даара ас еиҧш ажәа ҟәандақәа рзы. Науру агәахәара ду аанарҧшуеит Аҧсны Аҳәынҭқарреи иареи аимадара ҧхақәа, аиҩызаратә еизыҟазаашьақәа ахьрыбжьоу азы. Аҧсны аҭыҧ змоу ахҭысқәа зегьы ҳрызҿлымҳауп, гәыҵхас иҳамоуп. Ибзианы еилаҳкаауеит шәтәыла аҿаҧхьа иахьатәи аамҭа иқәнаргыло азҵаара уадаҩқәа. Шәыгәҭакқәа рынагӡаразы шәызлаго зегьаҟны ацхыраара шәаҳҭалар ҳҭахуп. Шәара шәызмырҭынчуа азҵаарақәа аокеанҭынчтәи арегион атәылақәа акыр рҿаҧхьагьы иқәгылоуп. Ҳара иаҳдыруеит иеиуеиҧшым аусхкқәа рҟны ҳусеицура аҵак ду шамоу. Иахьатәи аамҭазы иҳамоу ауадаҩрақәа арегион зегьи адунеигьы ааизакни иеицырзеиҧшу уадаҩрақәоуп.

Ҳара шәааигәара ҳаҟазар, ҳшәывагылар, хырхарҭа рацәала Аҧсны ацхрааразы иҟоу аҭагылазаашьақәа ҳхы иаҳархәар ҳҭахуп. Агәра ганы сыҟоуп, иҳамоу ауадаҩрақәа ҳарҿагыланы ақәҧара еиҳагьы ҳшеизааигәанатәуа, уи аглобалтә ҵакы змоу азҵаарақәа рыӡбара ҳалахәразы алшарақәа ҳнаҭоит, иаҳҳәап, аҳауа аглобалтә ҽыҧсахра азҵаараҟны. Уи ҳара ҳзы крызҵазкуа проблемоуп. Шәара шәызгьы акыр шаҵанакуа ҳдыруеит. Уи имариам зҵаароуп. Ас еиҧш ауадаҩрақәа еицаҳаӡбалар, аҧеиҧш лаша ҳзыҧшуп.

Шәыуадаҩрақәа шәыцеиҩаҳшоит. Иахьышәҭаху ҳшәыдгылоит. Апрезидент иаҳасабала, агәра шәсыргоит, ҳара ҳажәа шынаҳагӡо.

Сара гәыкала агәра згоит Аҧсны хара имгакәа иеизҳазыҕьаны ишыҟало. Сара хаҭала уи аҿиара ду аманы, адунеи ари ахәҭаҟны иреиҕьӡоу ҳҩыза акәны избар сҭахуп.

Иахьазы Науру ажәлар Аҧсны закәу бзианы ирдыруеит. Уи Науру ишаҩызоу рдыруеит. Агәра шәҳаргоит ҳара шәара шәзы ҳашҩыза иашоу, шәара шәыҿиаразы иҳалшо зегьы шыҟаҳҵо.

Агәра згоит ишәҿаҳҵааша шырацәоу, ҳаизыҟазаашьақәагьы аиҩызара шьаҭас ишроуа. Ҳара иаҳҭахуп азҵаарақәа зегь рыла апартниорра ҳабжьазарц. Ас еиҧш ҳаизыҟазаашьақәа наунагӡа иҟаларц агәаҳәара сымоуп. Иҭабуп.

Рауль Ҳаџьымба: Иҳаҩсхьоу ашықәсқәа рзы иҟаҵаз, ҷыдала иааугозар, 2016 шықәса цәыббрамзазы анапы зҵаҩыз аиқәшаҳаҭра, хықәкыс иамоуп шәызлацәажәаз ҳаизыҟазаашьақәа рырҿиаразы. Ҳара ҳзы урҭ аизыҟазаашьақәа акыр рыҵаркуеит. Иҟашәҵо адгыларазы иҭабуп даара ҳәа шәаҳҳәоит.

Аиҧылара ахыркәшамҭаз атәылақәа рхадацәа агәаларшәагатә ҳамҭақәа еимырдеит.

IMG_8861.JPG

IMG_8828.JPG

IMG_8807.JPG


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org