Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымра Жәларбжьаратәи азхаҵара амши Аиааиреи Ахьыҧшымреи Рымши разгәаҭара аҽазыҟаҵаразы Акомиссиа аҧҵаразы Адҵа инапы аҵаиҩит

03.11.2017

Абҵарамза 1 азы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымра Жәларбжьаратәи азхаҵара амш 10 шықәса ахыҵреи Аиааиреи Ахьыҧшымреи Рымш 25 шықәса ахыҵреи разгәаҭара аҽазыҟаҵаразы Акомиссиа аҧҵаразы Адҵа инапы аҵаиҩит.

Адҵаҿы, ҷыдала, иҳәоуп:

«Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымра Жәларбжьаратәи азхаҵара амш 10 шықәса ахыҵреи Аиааиреи Ахьыҧшымреи Рымш 25 шықәса ахыҵреи разгәаҭаразы аусмҩаҧгатәқәа рҽазыҟаҵара хықәкыс иҟаҵаны, Аҳәынҭқарратә комиссиа (анаҩс – Акомиссиа) аҧҵазааит анаҩстәи аилазаашьала:

1) Ҳаџьымба Р.Џь. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада – Акомиссиа Ахантәаҩы;

2) Габниа В.В. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада ихаҭыҧуаҩ;

3) Барцыц Б.К. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр;

4) Кәарҷиа В.Е. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы;

5) Аршба Д.Џь. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа аиҳабы;

6) Аршба Г.А. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр;

7) Арсалиа Е.А. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рминистр;

8) Агрба Б.Р. – Москватәи Аҧсуа диаспора ахантәаҩы;

9) Бганба Р.А. – «Аҧснытәи аҳәынҭтелерадиоеилахәыра» адиректор хада;

10) Бигәаа Г.М. – 1992-1993 шш. Аҧсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа Руаажәларратә еиҿкаара «Абааш» ахантәаҩы;

11) Возба Х.Б. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иҧкаанҵа аусбарҭа аиҳабы;

12) Гагәылиа А.В. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа Амассатә информациа ахархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы;

13) Гәарамия А.А. – Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет аректор;

14) Гәниа И.Ҷ. – 1992-1993 шш. Аҧсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа Рҳәынҭқарратә уаажәларратә еиҿкаара «Аруаа» ахантәаҩы;

15) Џьапуа З.Џь. – Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Ахада;

16) Занҭариа В.К. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иабжьгаҩ;

17) Кьылба М.С. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Ашәарҭадаратә хеилак Амаӡаныҟәгаҩ;

18) Қьышьмариа М.Б. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистр;

19) Кобахьиа А.А. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ;

20) Ақаҩба Д.В. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Адәныҟатәи аусқәа рминистр;

21) Какоба А.П. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр;

22) Кәакәасқьыр Ҭ.В. – Аҿартә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы;

23) Кьычба Г.М. – Аҧсны анацәа Аҭынчреи асоциалтә иашареи рзы рҵысра ахантәаҩы;

24) Никитченко Г.В. – Леон Иорден занашьоу;

25) Сурманиӡе А.А. – АП «Амцахара» аполитикатә хеилак алахәыла;

26) Ҭарба Л.А. – 1992-1993 шш. Аҧсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра иалахәыз аҳәса-аинвалидцәа Рассоциациа ахантәаҩы;

27) Трапизониан Г.П. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Аерманцәа реилазаара Ахантәаҩы;

28) Ҳаразиа А.Р. – ақ. Аҟәа Ахада;

29) Ҳашыг Р.М. – ателеканала «Абаза-ТВ» адиректор хада, Аҧсны ажурналистцәа реидгыла ахантәаҩы;

30) Ҳапат Аҳмед – Ҭырқәтәыла иҟоу Аҧсуа культуратә центрқәа рфедерациа ахантәаҩы;

31) Шьынқәба А.Е. – Аҧсны Аҳәынҭқарра Абыргцәа рхеилак ахантәаҩы.»



Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org