Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Рауль Ҳаџьымба Азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа злахәыз аилацәажәара мҩаҧигеит

20.10.2017

   Жьҭаарамза 20 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа злахәыз аилацәажәара мҩаҧигеит.

Ахада иазгәеиҭеит атәылаҟны азинлеишәа ашьақәыргыларазы аҭакҧхықәра зду Азинхьчаратә усбарҭақәа шракәу, аха лассы-лассы абри азҵаара аганахьала иара азинхьчаратә еилазаараҟны аҭагылазаашьа шыуадаҩу. Ахада иаҵшьны иҳәеит, ҷыдала, ари амҩаҟны аҧҟарақәа реилагара ишадҳәалоу.

Рауль Ҳаџьымба адҵа ҟаиҵеит амашьынақәа рыҟны иҷыдоу асигналқәа рхархәара хылаҧшра аҭаразы, Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрраҟны амаҵзуратә номерқәа даҽаӡәы иҭара аҿагыларазы. Иҷыдоу асигналқәа қәнагала рхархәара аныҟамла, урҭ рымхны ашьҭаҵаразы.

Аҳәынҭқарра Ахада адҵа ҟаиҵеит иара убас аҳәынҭқарратә усбарҭақәа русзуҩцәа рыҩныҵҟа анаркотиктә маҭәашьарақәа рхархәара аарҧшразы агәаҭарақәа рымҩаҧгара. Рауль Ҳаџьымба иаҵшьны иҳәеит агәаҭарақәа шымҩаҧгахо аусбарҭақәа зегьы рыҟны Аҳәынҭқарратә шәараҭадаратә маҵзура аусзуҩцәа ралархәрала, Ахада Иусбарҭа ахылаҧшрала.

Уи иара убас анапынҵа риҭеит азинхьчаратә усбарҭақәа русзуҩцәа аусураамҭа анҭыҵ абџьар ныҟәгара рақәиҭымтәразы, изакәаным абџьар амхразы.

Аилацәажәара иалахәын Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Даур Аршба, Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩ Дмитри Шамба, Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы Зураб Маан, Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Гарри Аршба, Апрокурор хада ихаҭыҧуаҩ Гьаргь Аршба, Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы Ахантәаҩы Беслан Ҵнариа, Аҷыдалкаатә ҭагылазаашьақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа, Атәылахьчара аминистр ихаҭыҧуаҩ Нодар Ҧлиа, Ахьчаразы аҳәынҭқарратә маҵзура Аиҳабы Руслан Измаилов. 


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org