Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ақыҭа нхамҩа аминистр изы Аусҧҟа  02.05.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ақыҭа нхамҩа аминистр изы Аусҧҟа
Лаҵарамза 2 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ақыҭа нхамҩа аминистр изы Аусҧҟа   .

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Акурортқәеи атуризми рзы аминистр изы Аусҧҟа  02.05.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Акурортқәеи атуризми рзы аминистр изы Аусҧҟа
Лаҵарамза 2 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Акурортқәеи атуризми рзы аминистр изы Аусҧҟа.  

Ахада 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аиааира 25 шықәса ахыҵра амши Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьыҧшымра  жәларбжьаратәи азхаҵара 10 шықәса ахыҵреи разгәаҭара аҽазыҟаҵара иазку Акомиссиа аилацәажәара мҩаҧигеит 02.05.2018
Ахада 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аиааира 25 шықәса ахыҵра амши Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьыҧшымра жәларбжьаратәи азхаҵара 10 шықәса ахыҵреи разгәаҭара аҽазыҟаҵара иазку Акомиссиа аилацәажәара мҩаҧигеит
Лаҵарамза 2 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аиааира 25 шықәса ахыҵра амши Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьыҧшымра  жәларбжьаратәи азхаҵара 10 шықәса ахыҵреи разгәаҭара аҽазыҟаҵара иазку Акомиссиа аилацәажәара мҩаҧигеит.

Ахада аерман музыка Афестиваль аартра даҭааит 01.05.2018
Ахада аерман музыка Афестиваль аартра даҭааит
Лаҵарамза 1 азы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Алаҳаӡы имҩаҧысыз аерман музыка Афестиваль аартра даҭааит.

Ахада Нестор Лакоба диижьҭеи 125 шықәса аҵра иазкыз аусмҩаҧгатәқәа дрылахәын 01.05.2018
Ахада Нестор Лакоба диижьҭеи 125 шықәса аҵра иазкыз аусмҩаҧгатәқәа дрылахәын
Лаҵарамза 1 азы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба иналукааша аҳәынҭқарратә усзуҩы, 1922 – 1936 шш. раан асоветтә Аҧсны анапхгаҩы Нестор Лакоба диижьҭеи 125 шықәса аҵра иазкны Гәдоуҭа имҩаҧысыз аусмҩаҧгатәқәа дрылахәын.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аекономика аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аекономика аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра аекономика аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Адәныҟатәи аусқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Адәныҟатәи аусқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Адәныҟатәи аусқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра  аиустициа аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аиустициа аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра  аиустициа аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аҷыдалкаатәи ҭагылазаашьақәа рзы аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аҷыдалкаатәи ҭагылазаашьақәа рзы аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны  Аҳәынҭқарра аҷыдалкаатәи ҭагылазаашьақәа рзы аминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

 Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит

Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр иаҭаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра акультуреи аҭоурыхкультуратә ҭынха ахьчареи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра акультуреи аҭоурыхкультуратә ҭынха ахьчареи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра акультуреи аҭоурыхкультуратә ҭынха ахьчареи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистрт изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистрт изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистрт изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада  Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада  Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

  Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

 Ахада  Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 30.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 25.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 25 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр актәи ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит  25.04.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр актәи ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Мшаҧымза 25 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр актәи ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.  

Ахада Аминистрцәа реилазаара Геннади Гагәлиа дыдирдырит  25.04.2018
Ахада Аминистрцәа реилазаара Геннади Гагәлиа дыдирдырит
Мшаҧымза 25 рзы  Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аминистрцәа реилазаара Аҧыза-министр Геннади Гагәлиа дыдирдырит.


Новости 81 - 100 из 1179
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT